Hotărârea nr. 144/2002

HOTÃRÂREA NR. 144 privind delegarea atributiilor functiei de Sef al Serviciului public Administrarea domeniului public si privat al Municipiului Sibiu
02h144

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 144

privind delegarea atributiilor functiei de Sef al Serviciului public Administrarea domeniului public si privat al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 26.09.2002,

Analizând raportul nr. 83816/11.09.2002 prin care Serviciul Resurse umane propune numirea temporara În functia de sef al Serviciului public Administrarea domeniului public si privat al Municipiului Sibiu a d-nului Birt Teodor Ioan, pâna la ocuparea prin concurs a postului,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "i" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Articol unic. Se deleaga atributiile functiei de sef al Serviciului public Administrarea domeniului public si privat al Municipiului Sibiu, domnului Birt Teodor Ioan., pâna la ocuparea prin concurs a postului, cu mentinerea functiei de executie si a salariului de Încadrare, urmând sa beneficieze de o indemnizatie de conducere de 40% procent aplicat la salariul de baza.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 26.09.2002

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola