Hotărârea nr. 143/2002

HOTÃRÂREA NR. 143 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, faza Studiu de fezabilitate, la obiectivul de investitii "Viabilizare Cartier Tilisca - Municipiul Sibiu"
02h143

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 143

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, faza Studiu de fezabilitate, la obiectivul de investitii "Viabilizare Cartier Tilisca - Municipiul Sibiu"

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 26.09.2002,

Analizând raportul nr. 83723/11.09.2002 prin care Directia Tehnica propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici, faza studiu de fezabilitate, la obiectivul de investitii "Viabilizare Cartier Tilisca - , Municipiul Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale , buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin.5 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. m precum si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico - economici, faza studiu de fezabilitate, la obiectivul de investitii "Viabilizare Cartier Tilisca - Municipiul Sibiu", dupa cum urmeaza :

a) Indicatori economici (valori fara T.V.A.)
Valoare : Total : 78.438.153,00 mii lei
din care C+ M: 74.933.561,00 mii lei

b) Indicatori tehnici
Strazi asfaltate : 4,0 kme
Alei carosabile : 1,5 kme
Trotuare si alei pietonale: 350 smp
Parcari: 6 buc.
Suprafete zone verzi: 54 smp

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 26.09.2002

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola