Hotărârea nr. 142/2002

HOTÃRÂREA NR. 142 privind numirea directorului Cantinei de ajutor social Sibiu
02h142

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 142

privind numirea directorului Cantinei de ajutor social Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 26.09.2002,

Analizând raportul nr. 81982/04.09.2002 prin care Serviciul Resurse umane propune numirea d-nului Gligore Viorel În functia de director al Cantinei de ajutor social Sibiu

Având În vedere rezultatele concursului organizat În vederea ocuparii postului sus - mentionat,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "i" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Articol unic. Se numeste ĂŽn functia de director al Cantinei de ajutor social Sibiu, d-nul Gligore Viorel .

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 26.09.2002

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola