Hotărârea nr. 141/2002

HOTÃRÂREA NR. 141 privind modificarea si completarea statului de functii la Serviciul public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat Sibiu
02h141

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 141

privind modificarea si completarea statului de functii la Serviciul public de administrare a unitatilor de Învatamânt preuniversitar de stat Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 26.09.2002,

Analizând raportul nr. 80132/27.08.2002 prin care Serviciul public de administrare a unitatilor de Învatamânt preuniversitar de stat propune modificarea si completarea statului de functii propriu,

Având În vedere Hotarârea nr. 49/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile 55 si 56 din Legea nr. 24/2000 si ale pct.5 din partea a II - a din O.M.F. nr. 332/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "e" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba modificarea statului de functii aprobat pentru Serviciul public de administrare a unitatilor de Învatamânt preuniversitar de stat Sibiu, astfel : postul de inspector de specialitate gr.IA, aprobat prin H.C.L 49/2002 cu atributii privind auditul public intern, se transforma În post inspector gr.IA cu atributii de control financiar de gestiune

Art.2. Conducatorul serviciului public de administrare a unitatilor de Învatamânt preuniversitar de stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 26.09.2002

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola