Hotărârea nr. 140/2002

HOTÃRÂREA NR. 140 privind neinsusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara
02h140

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 140

privind neinsusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 26.09.2002

Analizând raportul nr. 84136/12.09.2002 al Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertiza,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 728 din Codul Civil,

În temeiul prevederilor art. 3 , ale art. 38 alin. 2 lit. "f", art. 121 si 123 alin.2 precum si ale art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Nu se Însusesc rapoartele de expertiza tehnica - judiciara cuprinse În anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 26.09.2002

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola


Nexa nr. 1 la Hot. nr. 140 / 2002

S I T U A T I A

expertizelor ĂŽntocmite conform art. 3 alin. 1 si 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 si art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, neĂŽnsusite de catre Consiliul Local

Nr crt
Nr. dosar instanÞã
Coproprietari
Cote %
Adresa
Nr. camere
Valoarea de circulaĂžie -mii lei-
Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-
Supraf teren -mp-
OBSERVAÞII
1 6831/2002 Statul Român 1/1 str. Nicolae Teclu nr. 5
13 ĂŽncaperi
1.499.600 - 1198 Nu se Însusesete raportul de expertiza extrajudiciara Întocmit de expertul Fâciu Liviu la solicitarea SC Nina SRL reprezentata legal prin dl. Constantin Tatu, Întrucât spatiul comercial a fost subevaluat fata de zona unde este amplasat si vadul comercial existent.
2 6194/2002 Statul Român 1/1 str. 9 Mai nr.8 4 Încaperi 519.5000 - 231 Nu se Însusesete raportul de expertiza extrajudiciara Întocmit de expert Liviu Fâciu la solicitarea SC Nina SRL reprezentata legal prin dl. Constantin Tatu, Întrucât spatiul solicitat si evaluat face obiectul Legii 10/2001 fiind solicitat spre restituire de dl. Roman Cornel În dosarul nr.666/2001 aflat În solutionare la Comisia de Aplicare a Legii 10/2001.
3 6605/2002 Statul Român   str. Târgu Pestelui nr.15 2 ĂŽncaperi 25.500 - 34,10 Nu se ĂŽnsusesete raportul de expertiza extrajudiciara ĂŽntocmit de expertul Grunca Adrian la solicitarea SC Liga SRL reprezentata legal prin dl. Moisei Nicolae, ĂŽntrucât pretul de piata al spatiului comercial a fost stabilit la nivelul lunii septembrie 1999 nefiind actualizat.
4 6606/2002 Statul Român 1/1 str. Nicolae Teclu nr. 7 3 Încaperi 33.761 - 23,35 Nu se Însuseste raportul de expertiza extrajudiciara Întocmit de expertul Grunca Adrian la solicitarea SC Liga SRL reprezentata legal prin dl. Moisei Nicolae, Întrucât pretul de piata al spatiului comercial a fost stabilit la nivelul lunii septembrie 1999 nefiind actualizat.
5 6246/2001 Statul Român 1/1 str.Nicolae Balcescu nr.34 3 Încaperi 600.000 - 125,65 Nu se Însuseste raportul de expertiza judiciara Întocmit de expertul Emil Belascu Întrucât valoarea de circulatie recalculata la nivelul lunii mai 2002 este subevaluata, nefiind inclusi indicii de inflatie si de vad comercial.
6 6044/2001 Statul Român 1/1 str. Nicolae Balcescu nr.23 3 Încaperi 492.000 - 73,92 Nu se Însuseste raportul de expertiza Întocmit de expertul Grunca Adrian În dosarul 6044/2001 la solicitarea reclamantei SC Total Trading SRL reprezentata legal prin dna. Ciuban Florentina Mihaela, Întrucât valoarea de circulatie recalculata este subevaluata , nefiind inclusi indicii de inflatie.
PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola