Hotărârea nr. 14/2002

HOTÃRÂREA NR. 14 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul public administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu
02h14

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 14

privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul public administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.01.2002,

Analizând raportul nr. 5770/21.01.2002 prin care Serviciul resurse umane propune modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul public administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu,

Având În vedere Hotarârea nr. 161/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu, Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile art. 55 si 56 din Legea nr. 24/2000 a Consiliului Local al municipiului Sibiu,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "e" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se modifica organigrama si statul de functii aprobate prin Hotarârea nr. 161/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu pentru Serviciul public administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu, astfel :

1) se desfiinteaza un numar de 13 posturi din cadrul compartimentului "Întretinere si interventii în caz de urgenta " , dupa cum urmeaza:

- 2 posturi lacatus tr.II,
- 2 posturi lacatus tr.III
- 2 posturi electrician tr.II
- 2 posturi electrician tr.III
- 2 posturi tâmplar tr.I
- 3 posturi tâmplar tr.II

2) se ĂŽnfiinteaza un numar de 4 posturi inspectori tr.III, cu studii medii si 1 post referent tr. I, cu studii superioare sau superioare de scurta durata, ĂŽn cadrul compartimentului "Administrare ".

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.01.2002

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola