Hotărârea nr. 138/2002

HOTÃRÂREA NR. 138 privind transmiterea în administrarea Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu a caminului nr.1 apartinând Grupului Scolar Constructii si Arhitectura Carol I si caminului Grupului Scolar Industrial Energetic Sibiu
02h138

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 138

privind transmiterea în administrarea Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu a caminului nr.1 apartinând Grupului Scolar Constructii si Arhitectura Carol I si caminului Grupului Scolar Industrial Energetic Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 26.09.2002,

Analizând raportul nr. 84042/12.09.2002 prin care Serviciul public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat Sibiu propune aprobarea transmiterii în administrarea Universitatii "Lucian Blaga" a caminului nr. 1 apartinând Grupului Scolar Constructii si Arhitectura Carol I si caminului Grupului Scolar Industrial Energetic,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art.12 alin.2 din Legea nr. 213/2001, ale Legii nr. 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. i , f g si ale art. 125 si 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba transmiterea din administrarea Serviciului public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în administrarea Universitatii "Lucian Blaga" , a caminului nr.1 apartinând Grupului Scolar Constructii si Arhitectura Carol I Sibiu si a caminului Grupului Scolar Industrial Energetic Sibiu.

Art.2. Se aproba Conventiile de transmitere în administrare a caminelor mentionate la art.1, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu si conducatorul Serviciului public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu la data de 26.09.2002

 

PREŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr.1 la H.C.L. 138/2002

CONVENŢIE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRAREA UNIVERSITĂŢII "LUCIAN BLAGA"a unei părţi din imobilul situat în Sibiu str.Electricienilor nr.1
Nr ...................
Încheiat azi .........................

 

CAP.I PĂRŢILE

Între:

- Municipiul Sibiu , prin Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, str.S.Brukenthal nr.2, având cod fiscal nr.14392273, cont nr. 500414392273 deschis la B.N. - Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar - Klaus Iohannis, în calitate de proprietar , pe de o parte

şi

- Universitatea "Lucian Blaga " Sibiu , cu sediul în B-dul Victoriei nr.10 Sibiu , reprezentată legal prin rector prof.univ.dr.Dumitru Ciocoi -Pop , şi contabil şef ec. Adalciza Săvescu, telefon 217989,212144, cont bancar 5046014480173 deschis la Trezoreria Sibiu, cod fiscal 4480173, în calitate de administrator , s-a încheiat prezenta convenţie în aplicarea prevederilor art.166 alin.6 din Legea învăţământului nr.84/1995.

CAP.II OBIECTUL

Art.2.1 - Proprietarul dă în administrare Universităţii "Lucian Blaga " căminul situat în str.Electricienilor nr.1 Sibiu compus din parter şi trei etaje astfel: 18camere/nivel, 1cameră pedagog, un spălător , 1 cameră duşuri, 1 toaletă. Suprfaţa utilă este de 1328,58mp, neluându-se în calcul suprafaţa parterului şi a camerelor adiacente scării de incendiu ( biblioteca şcolii, dispensarul şi anexele la parter + etajul I,II şi III, delimitate constructiv de spaţiul închiriat), care vor rămâne în folosinţa Grupului Şcolar Industrial Energetic.

Art.2.2 - Spaţiul este destinat exclusiv cazării studenţilor Universităţii .

Art.2.3 - Predarea - primirea spaţiului se face de către reprezentanţii celor două instituţii, fiind consemnată în procesul - verbal anexă a convenţiei.

CAP.III DURATA

Art.3.1 - Termenul pentru care este cedată administrarea către Universitatea "Lucian Blaga" este de 10 ani începând cu data de 01.10.2002.

CAP.IV PLATA

Art.4.1 - Pentru spaţiile de locuit Universitatea va achita lunar 10% din suma încasată/student pentru chirie , pe perioada cât ocupă camera. Plata se va face până în ultima zi a lunii în curs pentru luna următoare , în contul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Srat.

Art.4.2 - Plata utilităţilor aferente se va face de către administrator , respectiv de Universitatea "Lucian Blaga" , lunar , până la data scadentă menţionată pe factura furnizorului de utilităţi, în contul Grupului Şcolar Industrial Energetic nr.50044240804 deschis la Trezoreria Sibiu pe baza consumului înregistrat de contoarele proprii, asigurate şi monitorizate de reprezentanţii legali ai U.L.B, respectiv pe baza facturilor emise de Grupul Şcolar Industria Energetic.

Art.4.3 - Pe perioada vacanţelor , în situaţia în care există solicitare pentru cazare , administratorul va vira proprietarului un procent de 20% din sumele încasate pe această perioadă, 25% revin Universităţii iar 55% se vor utiliza , cu acordul ambelor părţi, pentru reparaţii şi întreţinerea căminului, lucrările ce se vor efectua urmând a fi stabilite de ambele părţi printr-o convenţie separată

Art.4.4 - Administratorul se obligă să achite eventualele diferenţe rezultate ca modificare din variaţia preţurilor şi tarifelor percepute prin apariţia unor acte normative noi.

Art.4.5 - Neplata utilităţilor la termenele şi în modalităţile prevăzute în prezenta convenţie îndrituieşte pe proprietar să încaseze de la Universitatea "Lucian Blaga" penalităţile în cuantumul celor stabilite de furnizorii de utilităţi.

Art.4.6 - În caz de neplată a sumelor prevăzute în prezentul capitol la termenele stabilite, convenţia se reziliază în condiţiile arătate în articolul 7.

CAP. V OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art.5.1 - Proprietarul se obligă:

a. să predea spaţiul în stare corespunzătoare folosinţei ;

b. să asigure folosinţa spaţiului pe care-l dă în administrare în condiţiile prezentei convenţii;

c. să asigure utilităţile necesare desfăşurării activităţii, în funcţie de solicitările administratorului;

d. să răspundă pentru viciile ascunse ale spaţiului dat spre administrare.

Art.5.2 - Administratorul se obligă:

a. să administreze spaţiul ca un bun gospodar, conform destinaţiei care rezultă din convenţie;

b. să plătească sumele datorate în conformitate şi la termenele prevăzute în prezenta convenţie;

c. să efectueze lucrările de reparaţii în întraga clădire , cu acordul proprietarului;

d. să depună toate diligenţele pentru ca , prin activitatea desfăşurată , să nu deterioreze spaţiul administrat. La expirarea convenţiei, spaţiul va fi predat cel puţin în starea în care a fost primit, aşa cum rezultă din procesul verbal de predare - primire, eventualele îmbunătăţiri revin de drept proprietarului, administratorul neavând drept la despăgubiri;

e. orice modificare interioară sau exterioară a spaţiului administrat se face numai cu acordul scris al proprietarului. Cererea de aprobare a modificării însoţită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat. Prin anexele în sensul prezentei conventii se înţeleg: schiţe, expertize şi alte date necesare analizării cererii;

f. să execute la timp şi în bine condiţii lucrările de întreţinere a spaţiului administrat şi a instalaţiilor aferente , deteriorările fiind suportate integral de administrator;

g. să nu tulbure liniştea publică;

h. să asigure permanent curăţenia în spaţiul administrat şi în zona exterioară aferentă , efectuând dezinfecţia şi deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare;

i. să asigure evacuarea şi transportul reziduurilor rezultate din prestarea activităţii, fiind obligat să prezinte proprietarul în prima lună de derulare a convenţiei a contractelor încheiate cu GETESIB sau cu alţi agenţi cu acelaşi gen de activitate din care să rezulte acest lucru;

j. să obţină autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii;

k. să asigure respectarea normelor igienico-sanitare , a normelor tehnice , metodologice, de protecţie a municii , PSI, protecţia mediului înconjurător precum şi a actelor normative specifice activităţii desfăşurate ;

l. să realizeze îmbunătăţirile şi dotările suplimentare prevăzute în convenţie şi agreate de către proprietar;

m. să asigure personalul necesar pentru buna desfăşurare a activităţii;

n. în termen de 10 zile de la încetarea convenţiei să elibereze spaţiile administrate.

CAP.VI RĂSPUNDEREA

Art.6.1 - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor convenţiei dă dreptul proprietarului la despăgubiri, în condiţiile legii.

Art.6.2 - Administratorul nu răspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului administrat datorată forţei majore, a cazului fortuit , nici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (administratorul) are obligaţia să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului , iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

CAP.VII ÎNCETAREA

Art.7.1 - Prezenta convenţie încetează în următoarele situaţii:

a. împlinirea termenului stabilit;

b. neexecutarea culpabilă a obligaţiilor;

c. pieirea bunului ce face obiectul prezenteiconvenţii.

Art.7.2 - În situaţia prevăzută la art.7.1 lit.b proprietarul este obligat să înştiinţeze administratorul cu 30 de zile înainte.

CAP.VIII CLAUZE SPECIALE

Art.8.1 - Se interzice administratorului desfăşurarea altor activităţi decât cele precizate în convenţie.

Art.8.2 - Administratorul îşi va exercita ca un bun proprietar dreptul de posesie şi de folosinţă, dreptul de dispoziţie aparţinând exclusiv proprietarului.

Art.8.3 - Orice modificări în statutul juridic, act de înfiinţare , sediu etc. vor trebui anunţate în termenul limită de 48 ore proprietarului .

Anexele la prezenta convenţie fac parte integrantă din aceasta.

Prezenta convenţie s-a încheiat în 4 exemplare originale , câte două pentru fiecare parte.

PROPRIETAR,

ADMINISTRATOR,

 

 

Primar Klaus Iohannis

Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

 

 

Director Economic Viorica Bândescu

Rector, prof.univ.dr.Dumitru Ciocoi-Pop

 

 

Şef Serviciu Juridic Dorin Nistor

Contabil şef, ec.Adalciza Săvescu

 

 

Şef Serviciu Patrimoniu Vasile Pânzar

Consilier juridic Daniela Bădilă

 

 

Şef Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Simona Pop

 

 

 

Contabil Şef Heddi Schiau

 


Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 138/2002

CONVENŢIE

privind darea în administrarea UNIVERSITĂŢII "LUCIAN BLAGA"a unei părţi din Căminul nr.1 din cadrul Grupului Şcolar Construcţii şi Arhitectură Carol I situat în str.Pedagogilor nr.7 Sibiu

Nr ...................

Încheiat azi .........................

CAP.I PĂRŢILE

Între:

- Municipiul Sibiu , prin Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, str.S.Brukenthal nr.2, având cod fiscal nr.14392273, cont nr. 500414392273 deschis la B.N. - Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar - Klaus Iohannis, în calitate de proprietar , pe de o parte

şi

- Univesitatea "Lucian Blaga " Sibiu , cu sediul în B-dul Victoriei nr.10 Sibiu , reprezentată legal prin rector prof.univ.dr.Dumitru Ciocoi -Pop , şi contabil şef ec. Adalciza Săvescu, telefon 217989,212144, cont bancar 5046014480173 deschis la Trezoreria Sibiu, cod fiscal 4480173, în calitate de administrator , s-a încheiat prezenta convenţie în aplicarea prevederilor art.166 alin.6 din Legea învăţământului nr.84/1995.

CAP.II OBIECTUL

Art.2.1 - Proprietarul dă în administrare Universităţii "Lucian Blaga " Căminul nr.1 din cadrul Grupului Şcolar C-ţii şi Arhitectură"Carol I" situat în str.Pedagogilor nr.7 Sibiu compus din parter şi trei nivele, cu excepţia unei camere de pe hol unde este situată arhiva Grupului Şcolar C-ţii Arhitectură "CarolI".

Art.2.2 - Spaţiul este destinat exclusiv cazării studenţilor Universităţii .

Art.2.3 - Predarea - primirea spaţiului se face de către reprezentanţii celor două instituţii, fiind consemnată în procesul - verbal anexă a convenţiei.

CAP.III DURATA

Art.3.1 - Termenul pentru care este cedată administrarea către Universitatea "Lucian Blaga" este de 10 ani începând cu data de 01.10.2002.

CAP.IV PLATA

Art.4.1 - Pentru spaţiile de locuit Universitatea va achita lunar 20% din suma încasată/student pentru chirie , pe perioada cât ocupă camera. Plata se va face până în ultima zi a lunii în curs pentru luna următoare , în contul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Srat.

Art.4.2 - Plata utilităţilor aferente se va face de către administrator , respectiv de Universitatea "Lucian Blaga" lunar până la data scadentă menţionată pe factura furnizorului de utilităţi, în contul Grupului Şcolar C-ţii şi Arhitectură "CarolI" nr.50044603403 deschis la Trezoreria Sibiu pe baza consumului înregistrat de contoarele proprii, asigurate şi monitorizate de reprezentanţii legali ai U.L.B, respectiv pe baza facturilor emise de Grupul Şcolar C-ţiişi Arhitectură " Carol I".

Art.4.3 - Pe perioada vacanţelor , în situaţia în care există solicitare pentru cazare , administratorul va vira proprietarului un procent de 20% din sumele încasate pe această perioadă, 25% revin Universităţii iar 55% se vor utiliza , cu acordul ambelor părţi, pentru reparaţii şi întreţinerea căminului, lucrările ce se vor efectua urmând a fi stabilite de ambele părţi printr-o convenţie separată

Art.4.4 - Administratorul se obligă să achite eventualele diferenţe rezultate ca modificare din variaţia preţurilor şi tarifelor percepute prin apariţia unor acte normative noi.

Art.4.5 - Neplata utilităţilor la termenele şi în modalităţile prevăzute în prezenta convenţie îndrituieşte pe proprietar să încaseze de la Universitatea "Lucian Blaga" penalităţile în cuantumul celor stabilite de furnizorii de utilităţi.

Art.4.6 - În caz de neplată a sumelor prevăzute în prezentul capitol la termenele stabilite, convenţia se reziliază în condiţiile arătate în articolul 7.

CAP. V OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art.5.1 - Proprietarul se obligă:

a. să predea spaţiul în stare corespunzătoare folosinţei ;

b. să asigure folosinţa spaţiului pe care îl dă în administrare în condiţiile prezentei convenţii;

c. să asigure utilităţile necesare desfăşurării activităţii, în funcţie de solicitările administratorului;

d. să răspundă pentru viciile ascunse ale spaţiului dat spre administrare.

Art.5.2 - Administratorul se obligă:

a. să administreze spaţiul ca un bun gospodar, conform destinaţiei care rezultă din convenţie;

b. să plătească sumele datorate în conformitate şi la termenele prevăzute în prezenta convenţie;

c. să efectueze lucrările de reparaţii în întraga clădire , cu acordul proprietarului;

d. să depună toate diligenţele pentru ca , prin activitatea desfăşurată , să nu deterioreze spaţiul administrat. La expirarea convenţiei, spaţiul va fi predat cel puţin în starea în care a fost primit, aşa cum rezultă din procesul verbal de predare - primire, eventualele îmbunătăţiri revin de drept proprietarului, administratorul neavând drept la despăgubiri;

e. orice modificare interioară sau exterioară a spaţiului administrat se face numai cu acordul scris al proprietarului. Cererea de aprobare a modificării însoţită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat. Prin anexele în sensul prezentei conventii se înţeleg: schiţe, expertize şi alte date necesare analizării cererii;

f. să execute la timp şi în bine condiţii lucrările de întreţinere a spaţiului administrat şi a instalaţiilor aferente , deteriorările fiind suportate integral de administrator ;

g. să nu tulbure liniştea publică;

h. să asigure permanent curăţenia în spaţiul administrat şi în zona exterioară aferentă , efectuând dezinfecţia şi deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare;

i. să asigure evacuarea şi transportul reziduurilor rezultate din prestarea activităţii, fiind obligat să prezinte proprietarul în prima lună de derulare a convenţiei a contractelor încheiate cu GETESIB sau cu alţi agenţi cu acelaşi gen de activitate din care să rezulte acest lucru;

j. să obţină autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii;

k. să asigure respectarea normelor igienico-sanitare , a normelor tehnice , metodologice, de protecţie a municii , PSI, protecţia mediului înconjurător precum şi a actelor normative specifice activităţii desfăşurate ;

l. să realizeze îmbunătăţirile şi dotările suplimentare prevăzute în convenţie şi agreate de către proprietar;

m. să asigure personalul necesar pentru buna desfăşurare a activităţii;

n. în termen de 10 zile de la încetarea convenţiei să elibereze spaţiile administrate.

CAP.VI RĂSPUNDEREA

Art.6.1 - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor convenţiei dă dreptul proprietarului la despăgubiri, în condiţiile legii.

Art.6.2 - Administratorul nu răspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului administrat datorată forţei majore, cazului fortuit , nici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (administratorul) are obligaţia să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului , iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

CAP.VII ÎNCETAREA

Art.7.1 - Prezenta convenţie încetează în următoarele situaţii:

a. împlinirea termenului stabilit

b. neexecutarea culpabilă a obligaţiilor;

c. pieirea bunului ce face obiectul prezentei convenţii.

Art.7.2 - În situaţia prevăzută la art.7.1 lit.b proprietarul este obligat să înştiinţeze administratorul cu 30 de zile înainte.

CAP.VIII CLAUZE SPECIALE

Art.8.1 - Se interzice administratorului desfăşurarea altor activităţi decât cele precizate în convenţie.

Art.8.2 – Administratorul îşi va exercita ca un bun proprietar dreptul de posesie şi de folosinţă, dreptul de dispoziţie aparţinând exclusiv proprietarului.

Art.8.3 - Orice modificări în statutul juridic, act de înfiinţare , sediu etc. vor trebui anunţate în termenul limită de 48 ore proprietarului .

Anexele la prezenta convenţie fac parte integrantă din acesta.

Prezenta convenţie s-a încheiat în 4 exemplare originale , câte două pentru fiecare parte.

 

PROPRIETAR,

ADMINISTRATOR,

 

 

Primar Klaus Iohannis

Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

 

 

Director Economic Viorica Bândescu

Rector, prof.univ.dr.Dumitru Ciocoi-Pop

 

 

Şef Serviciu Juridic Dorin Nistor

Contabil şef, ec.Adalciza Săvescu

 

 

Şef Serviciu Patrimoniu Vasile Pânzar

Consilier juridic Daniela Bădilă

 

 

Şef Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Simona Pop

 

 

 

Contabil Şef Heddi Schiau

 

 

PREŞEDINTE

Ion Ariton Contrasemnează

SECRETAR

Iordan Nicola

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion Ariton Contrasemnează

SECRETAR

Iordan Nicola