Hotărârea nr. 137/2002

HOTÃRÂREA NR. 137 privind trecerea în administrarea Consiliului local al municipiului Sibiu a unui imobil situat în Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 39
02h137

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 137

privind trecerea ĂŽn administrarea Consiliului local al municipiului Sibiu a unui imobil situat ĂŽn Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 39

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 26.09.2002,

Analizând raportul nr.83939/12.09.2002 prin care Directia Patrimoniu propune trecerea În administrarea Primariei municipiului Sibiu a unui imobil situat În Sibiu, str. Zaharia Boiu nr.39 si corectarea numarului administrativ al imobilului la care face referire H.C.L. nr. 98/2002,

Vazând avizul Comisiei de studii , prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul dispozitiilor art. 38, alin. 2 lit. " f ", ale art. 46 si ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se preia În administrarea Consiliului local al municipiului Sibiu din administrarea S.C. Urbana S.A. , imobilul proprietatea Statului român, În suprafata de 139,44 mp. situat În Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 39, cu destinatia atelier de Întretinere si reparatii pentru autoturismele din dotarea Primariei Municipiului Sibiu.

Art.2. Se aproba corectarea numarului administrativ, ĂŽnscris ĂŽn mod eronat 37, pentru imobilul la care face referire H.C.L. nr. 98/2002 , ĂŽn 39 ca fiind numarul administrativ corect.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu si S.C. Urbana S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 26.09.2002

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola