Hotărârea nr. 136/2002

HOTARAREA NR. 136 privind schimbarea destinatiei spatiului situat în Sibiu, Piata Huet nr. 3
02h135

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 136

privind schimbarea destinatiei spatiului situat ĂŽn Sibiu, Piata Huet nr. 3

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.08.2002,

Analizând expunerea de motive nr. 78988/22.08.2002 Întocmita de un grup de consilieri municipali si raportul nr. 79682/2002 prezentat de Directia Patrimoniu,

Vazând avizul Comisiei pentru servicii publice si comert,

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 114/1996, republicata,

În temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit. f si g si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba schimbarea destinatiei spatiului , situat În Sibiu , Piata Huet, nr. 3, compus din camera În suprafata de 37,81 mp., bucatarie În suprafata 19,22 mp., W.C În suprafata 1,26 mp., din "locuinta" În "spatiu cu alta destinatie ", urmând a se organiza licitatie publica În vederea Închirierii acestuia , În conformitate cu prevederile legale În vigoare.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu si S.C. Urbana S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 29.08.2002

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola