Hotărârea nr. 135/2002

HOTARAREA NR. 135 Privind repartizarea unor locuinte din blocul situat în Sibiu str. Henri Coanda nr. 57 apartinând domeniului public al Municipiului Sibiu si a unei locuinte apartinând fondului locativ de stat
02h135

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 135

privind repartizarea unor locuinte din blocul situat În Sibiu str. Henri Coanda nr. 57 apartinând domeniului public al Municipiului Sibiu si a unei locuinte apartinând fondului locativ de stat

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.08.2002,

Analizând referatul nr 79338/23.08.2002, prezentat de Comisia sociala prin care se propune repartizarea unor locuinte din blocul situat În Sibiu str. Henri Coanda nr. 57 apartinând domeniului public al Municipiului Sibiu si a unei locuinte apartinând fondului locativ de stat,

În conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 si ale Hotarârilor Consiliului Local nr. 195/2000 si nr. 164/2001.

În temeiul prevederilor art. 38, alin. 2 lit. " h ", ale art. 125 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se repartizeaza un numar de 5 locuinte În blocul situat În Sibiu , str. Henri Coanda nr. 57 , apartinând domeniului public al municipiului Sibiu , dupa cum urmeaza :
a) Garsoniera nr. 11 - pentru familia MUNTEANU FLOAREA
b) Garsoniera nr. 16 - pentru doamna PELOIU MIHAELA ANGELA
c) Garsoniera nr. 209 - pentru doamna HABA VETURIA
d) Garsoniera nr. 17 - pentru doamna VOICAN MARIA
e) Garsoniera nr. 216 - pentru doamna SAND CAMELIA

Art.2. Se repartizeaza, locuinta situata În Sibiu, str. Avram Iancu nr.10, apartinând fondului locativ de stat administrat de S.C. Urbana S.A. , fam. ZÃBAVÃ GHEORGHE.

Art.3 - Primarul municipiului Sibiu si S.C. Urbana SA, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 29.08.2002

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola