Hotărârea nr. 134/2002

HOTARAREA NR. 134 privind concesionarea, în favoarea Metro Cash & Cary România S.R.L., a unui teren , proprietatea Statului Român, pentru realizarea unei benzi de circulatie
02h134

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 134

privind concesionarea, În favoarea Metro Cash & Cary România S.R.L., a unui teren , proprietatea Statului Român, pentru realizarea unei benzi de circulatie

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.08.2002,

Analizând raportul nr. 79364/23.08.2002 prin care Directia Patrimoniu propune aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unui teren situat În Sibiu proprietatea Statului Român, În favoarea Metro Cash & Cary România S.R.L. , pentru realizarea unei benzi de circulatie,

Vazând avizele Comisiei de studii , prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului si Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 12 lit. a din Legea nr. 50/1991 , republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f si g , ale art. 125 alin.1 si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba concesionarea, fara licitatie publica, a terenului În suprafata de 1641 mp., situat În Sibiu, În vecinatatea punctului de lucru Sibiu Metro Cash & Cary România S.R.L., Soseaua Alba - Iulia nr. 79 A, proprietatea Statului Român, În favoarea Metro Cash & Cary România S.R.L.

Art.2. Terenul concesionat va fi destinat realizarii unei benzi de circulatie publica.

Art.3. Concesionarul are urmatoarele obligatii:
a) În termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentei hotarâri, sa realizeze pe cheltuiala proprie documentatia privind reglementarea juridica a terenului ( identificare, dezmembrare si notare În C.F. ) ;
b) clarificarea accesului ĂŽn zona limitrofa cu Dacia - Service;
c) asigurarea accesului - prelungirea strazii Cimitirului si reglementarea juridica a terenurilor aferente;
d) asfaltarea drumului lateral spre Dacia - Service;

Art.4. Concesionarea terenului se va face pe o perioada de 49 de ani.

Art.5. Pretul de concesionare este de 1.007.679 lei/mp. , la care se va adauga T.V.A. -ul prevazut de lege, pret stabilit pentru teren zona a II- a prin fisa de evaluare a terenului, valabil la data de 31 .08.2002 , urmând a se indexa cu indicele de inflatie prevazut În Buletinul Statistic de preturi pâna În momentul Încheierii contractului de concesiune.

Art. 6. Redeventa rezultata ĂŽn urma ĂŽncheierii contractului de concesiune se va achita ĂŽn termen de 3 ani .

Art.7. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 29.08.2002

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola