Hotărârea nr. 133/2002

HOTARAREA NR. 133 privind stabilirea taxei pentru eliberarea Acordului Unic (Abrogată prin HCL NR. 162/2002)
02h133

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 133

privind stabilirea taxei pentru eliberarea Acordului Unic

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.08.2002,

Analizând raportul nr. 79375/2002 prin care Serviciul Autorizari propune stabilirea taxei pentru obtinerea avizelor necesare eliberarii Acordului Unic, Având În vedere Hotarârea nr. 104/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 10 alin.2 lit. b si ale art. 45 si 46 din Ordinul NR. 1943/2001 al MLPTL pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d si k si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se stabileste taxa ĂŽn vederea obtinerii avizelor necesare pentru eliberarea Acordului Unic, ĂŽn procent de 50% din taxele tuturor emitentilor de avize.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 29.08.2002

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola