Hotărârea nr. 132/2002

HOTARAREA NR. 132 privind concesionarea, fara licitatie publica , a unui teren situat în Sibiu, str. I.L. Caragiale pentru S.N. Petrom S.A.
02h132

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 132

privind concesionarea, fara licitatie publica , a unui teren situat ĂŽn Sibiu, str. I.L. Caragiale pentru S.N. Petrom S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.08.2002,

Analizând raportul nr. 66434/11.07.2002 prin care Directia Patrimoniu propune aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unui teren situat În Sibiu str. I.L. Caragiale, proprietatea Statului Român, destinat extinderii si modernizarii statiei nr. 6 S.N. Petrom S.A.,

Având În vedere Hotarârea nr. 53/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD Extindere si modernizare statia nr. 6 S.N.PETROM S.A.,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 12 lit. e din Legea nr. 50/1991 , republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f si h , ale art. 125 alin.1 si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba concesionarea, fara licitatie publica, a terenului În suprafata de 441 mp., situat În Sibiu, str. I.L. Caragiale , proprietatea Statului Român, identificat În C.F. Sibiu, nr. 13129 nr. top. 2526/1/1/2, În vederea extinderii si modernizarii statiei nr. 6 S.N. Petrom S.A.

Art.2. Concesionarea terenului se va face pe o perioada de 49 de ani.

Art.3. Pretul de concesionare este de 1.001.644 lei/mp. , la care se va adauga T.V.A. -ul prevazut de lege, pret stabilit pentru teren zona a II- a prin fisa de evaluare a terenului, valabil la data de 30 .06.2002 , urmând a se indexa cu indicele de inflatie prevazut În Buletinul Statistic de preturi pâna În momentul Încheierii contractului de concesiune.

Art. 4. Redeventa rezultata ĂŽn urma ĂŽncheierii contractului de concesiune se va achita ĂŽn termen de 10 ani .

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 29.08.2002

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola