Hotărârea nr. 131/2002

HOTARAREA NR. 131 privind aprobarea " Regulamentului de administrare si exploatare a parcarilor publice din Municipiul Sibiu care fac obiectul contractului de asociere în participatiune nr. 88/1999 "
02h131

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 131

privind aprobarea " Regulamentului de administrare si exploatare a parcarilor publice din Municipiul Sibiu care fac obiectul contractului de asociere în participatiune nr. 88/1999 "

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 29.08.2002,

Analizând raportul nr. 77453/16.08.2002 prin care Directia Tehnica propune aprobarea Regulamentului de administrare si exploatare a parcarilor publice din Municipiul Sibiu care fac obiectul contractului de asociere în participatiune nr. 88/1999,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice,respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f si g si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba Regulamentul de administrare si exploatare a parcarilor publice din Municipiul Sibiu care fac obiectul contractului de asociere în participatiune nr. 88/1999, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se abroga Hotarârea nr. 41/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea Regulamentului de administrare si exploatare a parcarilor publice din Municipiul Sibiu, ce fac obiectul contractului de asociere în participatiune nr. 88/1999.

Art. 3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu la data de 29.08.2002

 

PREŞEDINTE
Aurelia Tesu CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

REGULAMENTUL DE ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A PARCĂRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL SIBIU,care fac obiectul contractului de asociere în participaţiune nr.88/1999

Capitolul I

Dispoziţii Generale

Art. 1- Parcările publice (denumite în continuare parcări) sunt zonele amenajate, marcate şi semnalizate corespunzător, aparţinând domeniului public al municipiului Sibiu, care fac obiectul contractului de asociere în participaţiune nr.88/1999 între Primăria municipiului Sibiu şi SC Transelectonic SRL.

Art. 2- În cadrul parcărilor, pot fi stabilite locuri de parcare cu folosinţă exclusivă, care pot fi folosite numai de către deţinătorii unei AUTORIZAŢII DE PARCARE valabilă pentru locurile de parcare respective;

Art. 3- Prin grija administratorului (SC Transelectronic SRL), parcările vor fi marcate cu vopsea albă şi vor fi semnalizate cu indicatoare albastre, inscripţionate cu litera “P” şi cu textul “cu plată”. Sub indicatoare vor fi montate tăbliţe pe fond alb, pe care se va inscripţiona denumirea şi adresa administratorului parcării, zona de parcare (zona I sau II), tariful de parcare (în locul tarifului, la locurile de parcare cu folosinţă exclusivă se va inscripţiona textul “Loc de parcare cu folosinţă exclusiv㔠şi denumirea utilizatorului îndreptăţit al acesteia);

Administratorul parcării va executa următoarele lucrări de reparaţii, investiţii şi întreţinere :

 • Marcarea parcărilor;
 • Marcarea locurilor individuale de parcare cu vopsea albă . Liniile de marcaj vor fi întreţinute ( revopsite);
 • Vopsirea bordurilor care delimitează parcările în culorile roşu-alb alternativ;
 • Refacerea covoarelor asfaltice, a bordurilor şi gardurilor de protecţie;

Marcarea, vopsirea şi refacerea covoarelor asfaltice, a bordurilor şi gardurilor de protecţie se vor executa anual sau de câte ori va fi nevoie, la solicitarea Primăriei.

 • Salubrizarea permanentă, inclusiv deszăpezirea pe timp de iarnă a parcărilor ;
 • Iluminarea corespunzătoare a parcărilor;
 • Afişarea vizibilă a taxelor de parcare;
 • Semnalizarea cu indicatoare specifice a parcărilor;
 • Dotarea parcărilor cu aparatură electronică de monitorizare privind accesul şi durata parcării;
 • Dotarea parcărilor cu distribuitoare de tichete sau jetoane de parcare.
 • În cadrul parcărilor se vor marca de către administratorul parcării, în conformitate cu legislaţia în vigoare, locuri de parcare rezervate persoanelor cu handicap fizic;
 • În cadrul contractului de concesiune sau asociere, se pot stabili şi condiţii suplimentare privind întreţinerea parcărilor.
 • Staţionarea autovehiculelor va fi permisă cu respectarea strictă a marcajelor şi cu îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul regulament;

Art. 4- Taxele de parcare se percep între orele 8-20 de luni până vineri, sâmbătă între orele 8-16, iar duminica parcarea autovehiculelor în municipiul Sibiu este gratuită. Consiliul Local poate aproba şi alt orar de taxare;

Capitolul II

Modul de plată

Art. 5- Sistemul de taxare a parcărilor din municipiul Sibiu se bazează pe principiul autotaxării realizată prin intermediul parcometrelor automate, care funcţionează cu jetoane sau monezi;

 • Parcarea este permisă numai după achitarea taxei de parcare. Taxa de parcare se achită prin introducerea jetoanelor sau monezilor în parcometrele automate sau cu sisteme de taxare cu barieră automată;
 • Jetoanele vor fi procurate contra cost, de la angajatul administratorului parcării, care va executa serviciul în parcarea respectivă în intervalul orar de percepere a taxei, sau de la unităţi comerciale abilitate în acest sens, caz în care parcometrele vor fi etichetate cu informaţiile necesare identificării complete a locului de procurare a jetoanelor.
 • În urma introducerii jetoanelor, parcometrele vor elibera un tichet pe care va fi înscrisă durata de parcare şi denumirea parcării. Tichetele vor fi amplasate vizibil, în interiorul autovehicolului, pe bord;
 • La expirarea timpului de parcare taxat, posesorul autovehiculului este obligat să părăsească parcarea. Timpul de staţionare în parcare poate fi prelungit prin taxare repetată. Taxarea se poate repeta în intervalul timpului de staţionare achitat anterior;
 • În parcările dotate cu bariere automate, la intrarea în parcare se ridică un tichet cu data şi ora intrării. La ieşire, pe baza tichetului de intrare, va fi calculat timpul de staţionare şi se va plăti taxa de parcare afişată pe display.
 • Staţionarea autovehicolelor este permisă fără achitarea taxei de parcare, pentru posesorii de abonamente sau de autorizaţii de parcare valabile pentru parcarea respectivă;

Capitolul III

Utilizarea parcărilor în situaţii excepţionale

Art. 6- Parcările pot fi utilizate gratuit pentru staţionarea autovehicolelor speciale, dotate conform legii cu echipamente de semnalizare sonoră şi optică, aflate în misiune, conform prevederilor legale în vigoare.

- Parcările pot fi utilizate gratuit de posesorii autovehicolelor dotate special pentru persoane cu handicap fizic, în locurile de parcare rezervate în acest scop;

- Parcările cu plată din municipiul Sibiu vor putea fi folosite fără achitarea taxelor prevăzute în prezentul regulament, în situaţii în care autorităţile administraţiei publice locale organizează acţiuni de interes public cu înştiinţarea prealabilă a administratorului parcărilor;

- Parcările cu plată din municipiul Sibiu vor putea fi folosite fără achitarea taxelor prevăzute în prezentul regulament în cazul execuţiei unor lucrări de utilitate publică, în conformitate cu reglementările legale.

Capitolul IV

Taxe de parcare

Art. 7- Taxele (tarifele) de parcare se stabilesc în mod diferenţiat, pe tipuri de autovehicole după cum urmează :

 • - autoturisme 6000 lei/oră
 • - autoutilitare, furgonete, maşini de teren 2 x taxa autoturism
 • - autobuse, autocare, camioane 4 x taxa autoturism.

Taxele de parcare vor fi afişate în mod obligatoriu, la loc vizibil.

- Taxele de parcare se actualizează semestrial, în funcţie de rata inflaţiei, iar contractul încheiat între Primăria Sibiu şi administratorul parcării va cuprinde această prevedere;

Capitolul V

Abonamente de parcare

Art. 8- Abonamentele de parcare se eliberează de către administratorul parcării, pentru o perioadă minimă de o lună calendaristică. Preţul abonamentelor de parcare se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Sibiu. Abonamentele vor avea înscrise datele după cum urmează:

SC TRANSELECTRONIC SRL L.S.

ABONAMENT nr. ……………..

Valabil de la ………………. la ……………………
PARCARE ……………………………………
NR. AUTO ……………………………………
Tip abonament Tarif
REDUS ……………………
TOTAL ……………………
ANUAL ……………………

Art. 9- Abonamentele de parcare sunt :

 • - abonament, redus, pentru o singură parcare, valabil pentru o perioadă de 30 de zile , costul este de 158.000 lei/lună
 • - abonament total, pentru toate parcările gestionate de emitentul abonamentului, va labil pe o perioadă de 30 de zile, costul unui abonament pentru toate parcările administrate de SC Transelectronic SRL este de 315.000 lei/lună.
 • - abonament anual, pentru posesorii de autoturisme riverani – persoane fizice, valabil 1 an calendaristic, costul este de 10.000 lei/lună.

Art. 10- Preţul abonamentelor de parcare se actualizează semestrial, în funcţie de rata inflaţiei.

Art. 11- Administratorul parcării poate să retragă abonamentul în cazul în care acesta nu este utilizat pentru autovehicolul sau parcarea pentru care a fost eliberat;

- În caz de pierdere sau deteriorare, se eliberează la cerere, contra cost, un nou abonament, cu plata contravalorii parcării rămase până la expirarea valabilităţii vechiului abonament;

Capitolul VI

Abonamente anuale

Art. 12- Abonamentele anuale se eliberează pentru parcările amenajate pe străzi, pe o perioadă de un an calendaristic, numai pentru posesorii legali de autoturisme, cu domiciliul pe străzile respective numiţi riverani în baza unei taxe de 10.000 lei/lună.

Art. 13- Preţul abonamentelor anuale nu se poate modifica pe parcursul valabilităţii acestora;

Art. 14- Conducătorul auto are obligaţia de a afişa abonamentul anual la loc vizibil, în interiorul autovehicolului, pe bord, astfel încât să fie posibilă citirea tuturor datelor, din exteriorul autovehicolului;

Art. 15- Abonamentul anual nu conferă posesorului dreptul de staţionare în parcările cu plată, pentru autovehicole neînmatriculate sau aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare şi care nu permit circulaţia pe drumurile publice.

Capitolul VII

Abonamente totale

Art. 16- Abonamentele totale au valabilitate pentru toate parcările gestionate de emitentul abonamentului. Abonamentele sunt valabile 30 de zile.

Art. 17- Abonamentele totale se pot elibera în avans pentru o perioadă de maximum 6 luni.

Capitolul VIII

Abonamente reduse

Art. 18- Abonamentele reduse sunt valabile pentru o singură parcare, o perioadă de 30 de zile.

Art. 19- Pentru angajaţii persoanelor juridice care au spaţii de funcţionare pe străzi unde s-au amenajat parcări cu plată, se vor elibera la cerere, abonamente de parcare reduse, numai pentru parcările respective.

Art. 20- Abonamentele reduse se pot elibera în avans pentru o perioadă de maximum 6 luni.

Capitolul IX

Autorizaţii de parcare

Art. 21- Administratorul parcării, cu avizul Primăriei municipiului Sibiu, poate stabili în cadrul parcărilor, locuri de parcare cu folosinţă exclusivă, care pot fi folosite numai de posesorii autorizaţiilor de parcare valabile pentru locurile respective.

Art. 22- Autorizaţiile de parcare se eliberează persoanelor fizice sau juridice, de către Administratorul Parcării, cu aprobarea Primăriei municipiului Sibiu, numai pentru autoturisme şi autoutilitare;

Art. 23- Autorizaţiile de parcare se eliberează pentru o perioadă minimă de o lună calendaristică; Preţul autorizaţiilor de parcare se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Sibiu. Autorizaţiile de parcare vor avea înscrise datele după cum urmează:

PRIMĂRIA SIBIU
SC TRANSELECTRONIC SRL

 

AUTORIZAŢIE DE PARCARE

Valabilă pentru:_____________________________________

perioada de valabilitate:________________________________

Beneficiar:____________________________________

 

PRIMĂRIA SIBIU
SC TRANSELECTRONIC SRL
L.S.
L.S.

Art. 24- Autorizaţiile de parcare se eliberează pe o durată de maximum 6 luni;

Art. 25- Preţul autorizaţiilor de parcare se actualizează semestrial, în funcţie de rata inflaţiei;

Capitolul X

Sancţiuni

Art. 26- Constituie contravenţie la prevederile prezentului regulament, următoarele fapte, dacă nu au fost comise astfel încât potrivit Codului Penal să constituie infracţiuni:

 • staţionarea autovehicolului pe locurile de parcare fără abonament, tichet, sau autorizaţie valabile, sau fără a le avea afişate pe bordul maşinii în interior ;
 • blocarea accesului în parcare ;staţionarea în zona parcărilor unde oprirea este interzisă;
 • staţionarea autovehicolului pe locul de parcare, în situaţia în care durata de parcare pentru care a fost achitată taxa a fost depăşită;
 • refuzul achitării taxei de parcare la ieşirea din parcările prevăzute cu barieră;
 • deteriorarea barierelor, aparaturii de taxare sau de înregistrare-transmitere date, a indicatoarelor, a marcajelor;

Art.27. Contravenţiile prevăzute la art. 26 se sancţionează cu amendă de la 250.000 lei la 1.000.000 lei;

Art.28. Neîndeplinirea de către administratorul parcării a obligaţiilor prevăzute la art. 3 din prezentul Regulament, se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

Art.29. Dacă prin săvârşirea contravenţiei prevăzută la art. 26 lit. f au fost pricinuite pagube, prin procesul – verbal de constatare a contravenţiei se vor stabili şi despăgubirile pentru daunele provocate precum şi pierderile înregistrate prin neexploatarea locurilor de parcare afectate, evaluate conform legislaţiei în vigoare;

Capitolul XI

Constatarea şi urmărirea contravenţiilor

Art. 30- Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către agenţi constatatori, împuterniciţi de Primarul municipiului Sibiu.

Art. 31 – În cazul neachitării contravalorii amenzilor se vor aplica măsurile legale pentru urmărirea şi executarea silită a contravenienţilor.

Art.32- Agentul constatator stabileşte amenda în cadrul procesului-verbal de constatare a contravenţiei, cuprins în anexa prezentului Regulament.

Art. 33- În cazul în care la constatarea contravenţiei conducătorul autovehiculului nu este prezent , se va fixa pe parbriz o somaţie prin care se înştiinţează conducătorul auto în legătură cu încălcerea prezentului Regulament, somaţie în baza căreia se va întocmi Procesul verbal de contravenţie.

Art. 34- Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

- Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, se depune la sediul Primăriei Sibiu din B-dul. Victoriei nr. 1-3, care o va înainta spre soluţionare Judecătoriei Sibiu.

DISPOZIŢII FINALE

Art. 35- Activitatea de asociere este coordonată de Comitetul director stabilit conform art.6 din Contractul de asociere care se va întruni de regulă lunar.

Art. 36- Până la introducerea în toate parcările administrate de SC Transelectronic SRL, a sistemului de taxare electronic se vor emite bilete, abonamente şi autorizaţii de parcare, formulare cu regim special , care vor fi evidenţiate şi marcate de Direcţia economică din Primăria municipiului Sibiu

Art. 37- Numărul locurilor efectiv exploatate se vor stabili în urma lucrărilor de trasare sau amenajare (în baza Certificatului de urbanism şi a Autorizaţiei de construire) efectuate în parcările exploatate. Documentaţiile de amenajare şi avizul necesar vor fi obţinute de SC Transelectronic SRL.

 

Preşedinte
Aurelia Teşu


Contrasemnează
SECRETAR
Iordan Nicola


ANEXA la Regulamentul de administrare si exploatare a parcarilor publice din Municipiul Sibiu care fac obiectul contractului de asociere în participatiune nr.88/1999.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU
Seria ………. Nr. ………………….


PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIEI

încheiat azi ____________/___________ la _________________________

1. Subsemnatul …………………………………… în calitate de împuternicit prin Dispoziţia Primarului municipiului Sibiu nr. ……………….. pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la Regulamentul de Administrare şi Exploatare a Parcărilor Publice din municipiul Sibiu care fac obiectul contractului de asociere în participaţiune nr. 88/1999, angajat la………………….cu sediul în………….posesor al legitimaţiei nr……………. am constatat că (numele conducătorului auto)………………….. cu domiciliul în ……………… str. …………………………… nr…….. bl……… sc…… et……… ap…… posesorul buletinului de identitate seria … nr. …………… eliberat de ……………………… la data de …………………, cod numeric personal………………………. având funcţia de …………………..încadrat la…………….conducător al autovehicolului marca …………………cu nr. de înmatriculare ……….………. a săvârşit în data de :________________ ora: ……………… locul……………………………………………………..următoarele fapte:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Faptele constatate constituie contravenţie la Regulamentul de Administrare şi Exploatare a Parcărilor Publice din municipiul Sibiu care fac obiectul contractului de asociere în participaţiune nr. 88/1999 , prevăzută la art. 26 lit…………. şi se sancţionează cu amendă de la ……………… la ……………. lei.
3. Contravenientul arată că: ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. În dovedirea acestora, contravenientul înţelege să se servească în cauză de următoarele mijloace de probă: ……….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.5. Ţinând seama de faptele săvârşite, se aplică contravenientului în baza prevederilor Regulamentului de Administrare şi Exploatare a Parcărilor Publice din municipiul Sibiu care fac obiectul contractului de asociere în participaţiune nr. 88/1999, art. 27 următoarea amendă: …………………………………………………………
6. Înştiinţare de plată Contravenientul urmează să achite amenda de…………………..lei în contul 212202034270740 B N , Trezoreria Sibiu, la Casieria Primăriei Municipiului Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces – verbal. În caz contrar, după expirarea termenului de 15 zile ,se va trece la executarea silită , în cazul în care procesul – verbal nu a fost contestat în termenul prevăzut de Ordonanţa nr.2 /2001.
7. Prin săvârşirea faptei contravenţionale descrisă mai sus, conform art. 29 din Regulamentul de Administrare şi Exploatare a Parcărilor Publice din municipiul Sibiu care fac obiectul contractului de asociere în participaţiune nr. 88/1999 , contravenientul a cauzat o pagubă care este evaluată la suma de …………………………..lei. Contravenientul este obligat ca, în termen de 10 zile de la data comunicării procesului verbal , să achite despăgubirea , care va fi depusă în contul nr………………………………deschis la………………………….
8. Contravenientul nu este de faţă (nu poate, refuză să semneze procesul-verbal), împrejurare ce se dovedeşte cu martorul ………………fiul lui……………….şi al .……………născut la data de …………………domiciliat în ……………………….. str……………………….. nr……. legitimat cu B.I. seria ……… nr…………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………………...
9.Împotriva procesului-verbal de contravenţie se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării, conform Ordonanţei nr. 2/2001.Plângerea împreună cu procesul – verbal se depun la Registratura Primăriei Municipiului Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3
10. Prezentul proces – verbal s-a încheiat în ………………………….exemplare.

Agent constatator,
Martor,
Contravenient,