Hotărârea nr. 130/2002

HOTARAREA NR. 130 privind comercializarea biletelor pentru mijloacele de transport în comun
02h130

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 130

privind comercializarea biletelor pentru mijloacele de transport ĂŽn comun

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.08.2002,

Analizând expunerea de motive nr. 77228/16.08.2002 Întocmita de d-nii consilieri municipali :Banciu Ioan, Stroie Ioan, Danulet Iancu si Klein Hans precum si raportul de specialitate nr 77458/2002 Întocmit de Directia Economica

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d si i si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. a) Începând cu data de 01.09.2002 S.C.Tursib S.A. va comercializa bilete în mijloacele de transport în comun prin intermediul conducatorului auto.
b) Tariful biletelor eliberate ĂŽn mijloacele de transport ĂŽn comun va fi de 7000 lei/calatorie iar forma de prezentare a acestora va fi aceea de bilet valabil pentru o singura calatorie.

Art.2. Directorul S.C. Tursib S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 29.08.2002

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola