Hotărârea nr. 13/2002

HOTÃRÂREA NR. 13 prvind numirea conducatorului Serviciului public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat
02h13

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 13

privind numirea conducatorului Serviciului public de administrare a unitatilor de Învatamânt preuniversitar de stat

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.01.2002,

Analizând raportul nr. 135162/18.12.2001 prin care Serviciul Resurse umane propune numirea conducatorului Serviciului public de administrare a unitatilor de Învatamânt preunivesitar de stat,

Având În vedere Hotarârea nr. 217/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu si rezultatele concursului organizat În vederea ocuparii postului de sef serviciu la Serviciul public sus - mentionat,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "i" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Articol unic. Se numeste În functia de sef al Serviciului public de administrare a unitatilor de Învatamânt preuniversitar de stat, d-na Pop Simona

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.01.2002

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola