Hotărârea nr. 129/2002

HOTARAREA NR. 129 privind suplimentarea unui post la serviciul public "Centrul financiar Crese Sibiu"
02h129

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 129

privind suplimentarea unui post la serviciul public "Centrul financiar Crese Sibiu"

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.08.2002,

Analizând raportul nr. 77075/15.08.2002 prin care Centrul financiar Crese Sibiu solicita completarea statului de functii prin suplimentarea unui post de administrator,

Având În vedere Hotarârea nr. 181/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 56 din Legea nr. 24/2000,

În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit. "e" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba suplimentarea unui post de administrator În cadrul serviciului public "Centrul financiar Crese Sibiu " , completându-se În mod corespunzator statul de functii ,conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre

Art.2. Conducatorul serviciului public Centrul financiar Crese va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 29.08.2002

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola