Hotărârea nr. 128/2002

HOTARAREA NR. 128 privind suplimentarea parcului auto la Serviciul public Administrare parcari
02h128

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 128

privind suplimentarea parcului auto la Serviciul public Administrare parcari

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.08.2002,

Analizând raportul nr. 76472/14.08.2002 prin care Serviciul public administrare parcari propune suplimentarea parcului auto propriu, prin transferul unui autoturism din dotarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, si aprobarea consumului de combustibil pentru acesta,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile H.G. nr. 841/1995 modificata si completata prin H.G. nr. 966/1998 si ale O.U.G. nr. 80/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. i si ale art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba suplimentarea parcului auto la Serviciul public Administrare parcari cu un autoturism transferat din dotarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Art.2. Consumul de carburanti pentru autoturismul mentionat la art.1 va fi de 250 litri/luna.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu si conducatorul Serviciului public Administrare parcari vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 29.08.2002

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola