Hotărârea nr. 127/2002

HOTARAREA NR. 127 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Reabilitare Retele Apa - Canal în zona istorica a Municipiului Sibiu "
02h127

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 127

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Reabilitare Retele Apa - Canal ĂŽn zona istorica a Municipiului Sibiu "

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.08.2002,

Analizând raportul nr. 76811/15.08.2002 prin care Directia Tehnica propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Reabilitare Retele Apa - Canal În zona istorica a Municipiului Sibiu "

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin.5 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. m precum si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico - economici la obiectivul de investitii "Reabilitare Retele Apa - Canal ĂŽn zona istorica a Municipiului Sibiu ", dupa cum urmeaza :

a) Indicatori economici
Valoare : Total : 124.016.200,0 mii lei
din care C+ M: 111.557.000,0 mii lei
Durata de realizare a investitiei :48 luni

b) Indicatori tehnici
Retele distributie apa din fonta ductibila diam.100 - 400mm : 10,984 km.
Bransamente apa : 7,980 km.
Retele canalizare din tuburi HOBAS diam.300 - 800mm : 3,695 km

Art.2 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 29.08.2002

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola