Hotărârea nr. 126/2002

HOTARAREA NR. 126 privind completarea Hotarârii nr. 5/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind aprobarea agendei cultural - sportive pe anul 2002
02h126

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 126

privind completarea Hotarârii nr. 5/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind aprobarea agendei cultural - sportive pe anul 2002

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 29.08.2002,

Analizând raportul nr. 72329/31.07.2002 întocmit de Serviciul dezvoltare economica si relatii externe, privind completarea agendei cultural - sportive pe anul 2002,

Vazând avizul Comisiei pentru activitati stiintifice, învatamânt , sanatate, cultura, protectie sociala, sportive si de agrement,

În conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul dispozitiilor art. 38 alin. 2 lit. p si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se completeaza Hotarârea nr. 5/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu urmând ca anexa sa cuprinda pozitia nr. 69, astfel :

NR. CRT. DENUMIREA ACŢIUNII CARACTER DATA LOCUL DESFĂŞURĂRII DESCRIE RE PROGRAM ORGANIZATORI
69 Zilele poeziei “Iustin Panţa” naţional luna noiembrie Municipiul Sibiu acţiuni de promovare a tinerelor talente în domeniul literar şi artistic Uniunea Scriitorilor din România , Consiliul Judeţean Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu, Direcţia pentru Cultură şi Culte Sibiu

 

Art.2 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu la data de 29.08.2002

 

PREŞEDINTE
Aurelia Tesu CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola