Hotărârea nr. 125/2002

HOTARAREA NR. 125 privind acordul de principiu al Consiliului Local al municipiului Sibiu pentru înfratirea Municipiului Sibiu cu orasul Cleveland - S.U.A.
02h125

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 125

privind acordul de principiu al Consiliului Local al municipiului Sibiu pentru ĂŽnfratirea Municipiului Sibiu cu orasul Cleveland - S.U.A.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.08.2002,

Analizând propunerea nr. 70753/2002 a d-nilor consilieri : Ariton Ioan, Banciu Ioan, Mitea Ilie, Oprean Constantin, Tesu Aurelia, Trihenea C-tin si raportul nr. 72331/31.07.2002 Întocmit de Serviciul relatii externe prin care se solicita Consiliului Local al Municipiului Sibiu exprimarea acordului cu privire la Înfratirea Municipiului Sibiu cu orasul Cleveland - S.U.A,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "y " si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrata publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se da acordul de principiu pentru ĂŽnfratirea municipiului Sibiu cu orasul Cleveland - S.U.A.

Art.2. Se mandateaza d-nul Klaus Werner Iohannis, Primarul Municipiului Sibiu, sa demareze procedurile legale ĂŽn vederea ĂŽnfratirii municipiului Sibiu cu orasul Cleveland - S.U.A.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 29.08.2002

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola