Hotărârea nr. 124/2002

HOTARAREA NR. 124 privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de întârziere rezultate în urma neachitarii redeventei pe anul 2002 la contractul de concesiune nr. 50/1999, datorate la bugetul local de Complexul Muzeal National " Astra " Sibiu
02h124

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 124

privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de Întârziere rezultate În urma neachitarii redeventei pe anul 2002 la contractul de concesiune nr. 50/1999, datorate la bugetul local de Complexul Muzeal National " Astra " Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.08.2002,

Analizând raportul nr. 77053/15.08.2002 Întocmit de Directia Economica cu privire la solicitarea Complexului Muzeal National "Astra" Sibiu de scutire la plata a sumei de 58.613.241 lei, reprezentând majorari de Întârziere rezultate În urma neachitarii redeventei pe anul 2002 la contractul de concesiune nr. 50/1999, suma datorata bugetului local de Complexul Muzeal "Astra" Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului ,

În conformitate cu dispozitiile art. 1 lit. c din " Procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale " aprobata prin H.G. nr. 714/1999, ale art. 49.din Legea nr. 27/1994, republicata,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d si n si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, ,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba scutirea la plata sumei de 58.613.241 lei, reprezentând majorari de întârziere rezultate în urma neachitarii redeventei pe anul 2002 la contractul de concesiune nr. 50/1999, datorate la bugetul local de Complexul Muzeal National "Astra " Sibiu, cu conditia ca solicitantul sa achite integral redeventa anuala în suma de 36.181.024 lei pâna la data de 03.09.2002. În caz contrar se va proceda la executarea silita a debitorului.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 29.08.2002

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola