Hotărârea nr. 123/2002

HOTARAREA NR. 123 privind aprobarea documentatiei "PUD - Extindere si supraetajare locuinta Aleea Genistilor nr.1 A " precum si concesionare teren
02h123

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 123

privind aprobarea documentatiei "PUD - Extindere si supraetajare locuinta Aleea Genistilor nr.1 A " precum si concesionare teren

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.08.2002,

Analizând raportul nr. 65793/05.07.2002 prin care Serviciul urbanism propune aprobarea documentatiei "PUD - Extindere si supraetajare locuinta Aleea Genistilor nr.1 A", precum si concesionare teren , conform proiect nr. 10/2002 Întocmit de arh. Nicolae Henzulea,

Având În vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si Regulamentul local de urbanism,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin.1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 12 lit.e din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 ale art. 1 alin.2 si art. 3 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f, g si k si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism "PUD - Extindere si supraetajare locuinta Aleea Genistilor nr.1 A" precum si concesionare teren, conform proiect nr. 10/2002 ĂŽntocmit de arh.Nicolae Henzulea , cu respectarea conditiilor impuse ĂŽn avize.

Art.2. Se aproba concesionarea, fara licitatie publica, a terenului În suprafata de 130 mp., situat În Sibiu, proprietatea Statului Român, identificat În C.F. Selimbar, nr. 2351 nr. top. 1121/2/1/2, În vederea extinderii si supraetajarii locuintei situata În Aleea Genistilor nr. 1A, beneficiar Gavrila Elena.

Art.3. Concesionarea terenului se va face pe durata existentei constructiei.

Art.4. Pretul de concesionare este de 1.001.644 lei/mp. , la care se va adauga T.V.A. -ul prevazut de lege, pret stabilit pentru teren zona a II-a prin fisa de evaluare a terenului, valabil la data de 30 .06.2002 , urmând a se indexa cu indicele de inflatie prevazut În Buletinul Statistic de preturi pâna În momentul Încheierii contractului de concesiune.

Art.5. Redeventa rezultata ĂŽn urma ĂŽncheierii contractului de concesiune se va achita ĂŽn termen de 10 ani .

Art.6. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 29.08.2002

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola