Hotărârea nr. 122/2002

HOTARAREA NR. 122 priivind rectificarea bugetului local
02h122

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 122

privind rectificarea bugetului local

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 29.08.2002,

Analizând rapoartele nr. 7698715.08.2002, nr.79686/26.08.2002 si nr. 80735/29.08.2002 prin care Directia Economica propune aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2002 ,

Vazând avizele Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Legea nr. 189/1998,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2002 , conform anexelor nr. 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu la data de 29.08.2002

 

PREŞEDINTE
Aurelia Tesu CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

(mii lei)

CAPITOL SUBCAPITOL Anual iniţial Trim. III iniţial Trim IV Iniţial Influenţe trim III Influenţe trim IV Trim. III rectificat Trim. IV rectificat Anual rectificat
VENITURI – TOTAL 726.806.803 132.916.940 127.096.188 +2.500.000 +2.570.000 135.416.940 129.666.188 731.876.803
31.02.05 Venituri din fondul pentru locuinţe 15.000.000 3.000.000 0 +2.500.000 +2.570.000 5.500.000 2.570.000 20.070.000
CHELTUIELI – TOTAL 726.806.803 135.443.451 124.849.644 +2.500.000 +2.570.000 137.943.451 127.419.644 731.876.803
60.02.13.40.09 Susţinerea sistemului de protecţie a copilului 500.000 50.000 250.000 -200.000 0 -150.000 250.000 300.000
63.02.10.40.80 Alte transferuri 5.566.941 -2.703.059 0 -450.000 0 -3.153.059 0 5.116.941
63.02.50.26.03 Servicii, dezv. Publică- alte acţiuni – obiecte de inventar 500.000 125.000 125.000 -270.000 0 -145.000 125.000 230.000
63.02.50.27 Servicii, dezv. Pubic㠖 alte acţiuni-reparaţii 0 0 0 +460.000 0 460.00 0 460.000
72.02.07.25 Alte acţiuni – protecţie civil㠖 prestări servicii 380.000 95.000 95.000 -200.000 0 -105.000 95.000 180.000
72.02.50.25 Alte acţiuni – alte cheltuieli – prestări serviciii 0 0 0 +360.000 0 360.000 0 360.00
96.02.04.72 Cheltuieli din fd de locuinţe (300 mil lei - interfon bloc, 5,07 mld lei- locuinte) 15.000.000 500.000 2.900.000 +2.800.000 +2.570.000 3.300.000 5.470.000 20.370.000

Anexa nr. 2
RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
(mii lei)

Capitol
Subcapitol
Titlu
Articol
Denumire indicatori Plan iniţial an Plan iniţial trim IV Influenţe trim IV Plan rectificat trim IV Plan rectificat an
5002 CHELTUIELI - total 731.876.803 127.419.644 0 127.419.644 731.876.803
51.02.05.70.72 Autorităţi Publice –investiţii 13.000.000 11.500.000 -1.000.000 10.500.000 12.000.000
63.02.50.70.72 Serv.şi dezv publică-investiţi 49.600.000 -1.000.000 +1.000.000 0 50.600.000

Anexa nr. 3
RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
(mii lei)

  Denumire indicatori

Program Iniţial an

Plan iniţial Trim III

Influenţe trim III

Plan rectificat trim III

Program rectificat an
VENITURI - total 731.876.803 135.416.940 +4.748.000 139.164.940 736.624.803
34.02 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 208.612.000 32.193.500 +3.298.000 35.491.500 211.910.000
34.02.02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

6.421.000

250.000

+3.298.000

3.548.000

9.719.000

21.02 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢII PUBLICE 10.400.000 2.667.500 +450.000 3.117.500 10.850.000
21.02.30 Alte venituri de la instituţii publice 6.450.000 1.680.000 +450.000 2.130.000 6.900.000
31.02.05 Venituri din fondul pentru locuinţe 20.070.000 5.500.000 +1.000.000 6.500.000 21.070.000
5002 CHELTUIELI - total 731.876.803 127.419.644 +4.748.000 131.167.644 736.624.803
60.02.09.38.40.90 Asistenţă social㠖 SERVICIU- ajutoare sociale

5.000.000

3.000.000 +562.100 3.562.100 5.562.100
63.02.50.70.72 Servicii şi dezvoltare public㠖 investiţii 50.600.000 29.600.000 +450.000 30.050.000 51.050.000
72.02.50.20.30.07 Alte acţiuni – alte cheltuieli 2.200.000 -220.000 +2.735.900 2.515.900 4.935.900
96.02.04.72 Cheltuieli din fondul pentru locuinţe 20.370.000 3.300.000 +1.000.000 4.300.000 21.370.000