Hotărârea nr. 121/2002

HOTARAREA NR. 121 privind constituirea comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată prin HCL NR. 260/2003)
02h121

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 121

privind constituirea comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.07.2002,

Analizând raportul nr.68732/22.07.2002 al unui grup de consilieri prin care se propune constituirea comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu care sa-si desfasoare activitatea Începând cu data de 01.08.2002, ca urmare a faptului ca actuala comisie sociala, numita prin H.C.L. nr.124/2001, Îsi Înceteaza activitatea cu aceasta data,

În conformitate cu prevederile art.43 din Legea nr. 114/1996, republicata, ale art.36 din H.G. nr.446/1997 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996 ,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1 Se constituie Comisia Sociala a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, ĂŽn urmatoarea componenta:

a)d-nul Fântâna Daniel-viceprimar
b)d-nul Danulet Iancu-consilier municipal
c)d-nul Rascarache Constantin-consilier municipal
d)d-na Fritzmann Marianne-consilier municipal
e)d-na Tesu Aurelia-consilier municipal
f)d-na Sava Livia-consilier municipal
g)d-nul Popa Gheorghe-consilier municipal

Art.2.Comisia Îsi va desfasura activitatea Începând cu data de 01.08.2002, pe perioada de 1 an, respectiv pâna la 01.08.2003.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREÂŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola