Hotărârea nr. 120/2002

HOTARAREA NR. 120 privind numirea conducatorului Serviciului public Complex Baia Neptun Sibiu
02h120

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 120

privind numirea conducatorului Serviciului public "Complex Baia Neptun" Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.07.2002,

Analizând raportul nr. 67965/18.07.2002 prin care Serviciul Resurse umane propune numirea conducatorului Serviciului public "Complex Baia Neptun" Sibiu,

Având În vedere rezultatele concursului organizat În vederea ocuparii postului de sef serviciu la Serviciul public sus - mentionat,

Având În vedere avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "i" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Articol unic. Se numeste ĂŽn functia de sef al Serviciului public "Complex Baia Neptun", d-nul Chirea Gheorghe .

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREÂŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola