Hotărârea nr. 12/2002

HOTÃRÂREA NR. 12 privind aprobarea unor taxe pentru ocuparea domeniului public în piata Obor
02h12

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 12

privind aprobarea unor taxe pentru ocuparea domeniului public ĂŽn piata Obor

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.01.2002,

Analizând raportul nr. 7062/23.01.2002 prin care Serviciul public administratia pietelor Sibiu propune aprobarea unor taxe pentru ocuparea domeniului public În piata Obor,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 58 din Legea nr. 27/1994, republicata, modificata si completata prin O.U.G. nr. 62/1998 si O.U.G. nr. 15/1999, ale art. 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "d" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba instituirea taxei de parcare auto sub forma de abonament lunar În suma de 100.000 lei/luna , pentru comerciantii care desfasoara activitate În incinta pietei Obor, restul utilizatorilor urmând a achita zilnic locul de parcare.

Art.2. Se completeaza cap. V pct. A din Hotarârea nr. 209/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu, cu poz. 14/1care va avea urmatorul continut :

CAP.V. A)

Nr. crt. Modul de folosire a locului public ( serviciul prestat ) Taxa / tarif
14/1 Taxa pentru salubrizare ĂŽn piata Obor 7000 lei/spatiu ocupat/zi

Art.3. Taxele stabilite la art. 1 si 2 se aplica numai pentru locurile publice din Piata Obor, În celelalte piete urmând a se aplica taxele stabilite prin Hotarârea nr. 209/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu.

Art.4. Primarul municipiului Sibiu si conducatorul Serviciului public administratia pietelor Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.01.2002

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola