Hotărârea nr. 119/2002

HOTARAREA NR. 119 privind aprobarea documentatiei "PUD - Extindere prin etajare si mansardare a spatiilor de prestari servicii existente precum si concesionare teren" - B-dul V. Milea nr.1
02h119

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 119

privind aprobarea documentatiei "PUD - Extindere prin etajare si mansardare a spatiilor de prestari servicii existente precum si concesionare teren" - B-dul V. Milea nr.1

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.07.2002,

Analizând raportul nr. 68127/18.07.2002 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea documentatiei "PUD - Extindere prin etajare si mansardare a spatiilor de prestari servicii existente precum si concesionare teren"- B-dul V. Milea nr.1, conform proiect nr. 7/2002 Întocmit de SC Ispas Arhitecti Asociati S.R.L.

Având În vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si Regulamentul local de urbanism,

Având În vedere avizul comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin.1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 12 lit.e din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 ale art. 1 alin.2 si art. 3 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f, g si k si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism "PUD - Extindere prin etajare si mansardare a spatiilor de prestari servicii existente precum si concesionare teren " - B-dul V.Milea nr.1,, conform proiect nr. 7/2002 ĂŽntocmit de S.C. Ispas Arhitecti Asociati S.R.L. , cu respectarea conditiilor impuse ĂŽn avize, varianta nr.2.

Art.2. Se aproba concesionarea, fara licitatie publica, a terenului În suprafata de 76 mp., situat În Sibiu, B-dul V. Milea nr.1, proprietatea Statului Român, identificat În C.F. Sibiu, nr. 19186 nr. top. 3693/1/2/1, În vederea extinderii prin etajare si mansardare a spatiilor de prestari servicii existente În favoarea S.C. Cosmetica Adela S.R.L.

Art.3. Concesionarea terenului se va face pe o perioada de 49 de ani.

Art.4. Pretul de concesionare este de 1.027.288 lei/mp. , la care se va adauga T.V.A. -ul prevazut de lege, pret stabilit pentru teren zona a I prin fisa de evaluare a terenului, valabil la data de 30 .06.2002 , urmând a se indexa cu indicele de inflatie prevazut În Buletinul Statistic de preturi pâna În momentul Încheierii contractului de concesiune.

Art.5. Redeventa datorata ca urmare a ĂŽncheierii contractului de concesiune se va achita ĂŽn termen de 10 ani , de la data semnarii contractului.

Art.6. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREÂŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola