Hotărârea nr. 118/2002

HOTARAREA NR. 118 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.118/2001 de însusire a inventarului bunurilor propuse a alcatui domeniul public al Municipiului Sibiu
02h118

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 118

privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.118/2001 de Însusire a inventarului bunurilor propuse a alcatui domeniul public al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.07.2002,

Analizând raportul nr. 67175/16.07.2002 prin care Directia Patrimoniu propune trecerea În domeniul privat al Municipiului Sibiu a unui imobil situat În Sibiu, str. Emil Cioran, FN, si schimbarea destinatiei acestuia din "sediu Primaria Municpiului Sibiu" În "spatiu cu alta destinatie",

Având În vedere Hotarârea nr. 118/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Având În vedere comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget,finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr.24/2002,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "f " si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba scoaterea din inventarul bunurilor propuse a face parte din domeniul public al Municipiului Sibiu a bunurilor cuprinse În anexa nr.1 care face parte din integranta din prezenta hotarâre.

Art.2 Se aproba scoaterea din inventarul bunurilor propuse a face parte din domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului În suprafata de 4233 mp, situat În Sibiu, str. Emil Cioran F.N. , identificat În CF nr. 2297 Sibiu, nr. top 1522/3 ( teren pe care este edificata fundatie si structura de rezistenta P+4 În suprafata desfasurata de 8000 mp.), Înscris la nr. crt. 300 În Anexa la H.C.L. nr.94/2001,imobilul urmând sa faca parte din domeniul privat al municipiului Sibiu

Art.3. Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se modifica în mod corespunzator Hotarârea nr. 118/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.4 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREÂŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola