Hotărârea nr. 117/2002

HOTARAREA NR. 117 cu privire la modificarea tarifelor practicate de SC ?TURSIB" SA pentru transportul în comun în municipiul Sibiu si diversificarea ofertei de abonamente
02h117

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 117

cu privire la modificarea tarifelor practicate de SC „TURSIB" SA pentru transportul în comun în municipiul Sibiu si diversificarea ofertei de abonamente

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 25.07.2002,

Analizând expunerea de motive a domnilor consilieri Banciu Ioan, Stroie Ioan, Danulet Iancu si Klein Hans, raportul de specialitate nr.66437/11.07.2002 al Directiei Economice,

Având în vedere avizul Comisiei pentru servicii publice si comert,

În conformitate cu prevederile art. 38, lit. d, f, g al Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Începând cu data de 01.08.2002 pentru transportul în comun efectuat în municipiul Sibiu se va diversifica oferta de legitimatii de calatorie în sensul înfiintarii a patru noi tipuri si anume:
a) abonamente de calatorie valabile o saptamâna, pe o linie de transport;
b) abonamente de calatorie valabile o saptamâna ,pe doua linii de transport;
c) abonamente de calatorie valabile o saptamâna, pe trei linii de transport;
d) legitimatii de calatorie zilnice valabile pe toate liniile de transport în comun;

Noile legitimatii de calatorie sunt valabile numai pentru categoriile de persoane care nu beneficiaza de facilitati de transport conform legislatiei în vigoare sau unor hotarâri ale consiliului local.

Art. 2 Tarifele practicate de SC Tursib SA cu începere de la 01.08.2002 se vor majora dupa cum urmeaza:

a)preţul unui bilet valabil pentru o călătorie 6.000 lei
b) preţul unui abonament pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani 78.000 lei
c) preţul unui abonament pe 1 linie/ luna întreagă 155.000 lei
d) preţul unui abonament pe 2 linii/ luna întreagă 210.000 lei
e) preţul unui abonament pe toate liniile/ luna întreagă 325.000 lei
f) preţul unui abonament săptămânal pe 1 linie 40.000 lei
g) preţul unui abonament săptămânal pe 2 linii 55.000 lei
h)preţul unui abonament săptămânal pe toate liniile 85.000 lei
i) preţul unei legitimaţii zilnice pe toate liniile 20.000 lei

Art.3 Diferentele rezultate urmare aplicarii tarifelor la abonamentele care fac obiectul facilitatilor aprobate prin hotarâri ale consiliului local sa se suporte din veniturile proprii ale SC Tursib SA, tinând cont de resursele insuficiente ale bugetului local.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însarcineaza directorul general al SC Tursib SA.

Adoptata în Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola