Hotărârea nr. 116/2002

HOTARAREA NR. 116 privind modificarea organigramei si statului de functii la Teatrul Radu Stanca Sibiu
02h116

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 116

privind modificarea organigramei si statului de functii la Teatrul „Radu Stanca" Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 25.06.2002,

Analizând raportul nr. 66429/11.07.2002 prin care Serviciul resurse umane propune modificarea organigramei si a statului de functii la Teatrul „ Radu Stanca" Sibiu,

Având în vedere adresa nr.65314/09.07.2002 de la Teatrul „ Radu Stanca „ în acest sens, precum si copia extras din procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 04.07.2002,

Având în vedere avizul comisiei pentru administratie publica locala,juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "e" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba modificarea organigramei si statului de functii pentru Teatrul "Radu Stanca" Sibiu, în sensul suplimentarii unui post de muncitor calificat - pictor executant tr.I în cadrul Compartimentului Constructii Decor.

Art.2 Directorul general al Teatrului "Radu Stanca" va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola