Hotărârea nr. 115/2002

HOTARAREA NR. 115 privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 83/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
02h115

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 115

privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 83/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.07.2002,

Analizând expunerea de motive nr. 65602/10.07.2002 Întocmita de d-nii consilieri municipali Banciu Ioan, Stroie Ioan si Danulet Iancu, precum si raportul nr. 66726/12.07.2002 Întocmit de Directia Tehnica,

Având În vedere avizul comisiei pentru servicii publice si comert,

În conformitate cu dispozitiile art. 55 si 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f si i si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art. I. Se modifica art.1 din Hotarârea nr. 83/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 144/2000 , dupa cum urmeaza :

" Art.1. Se acorda calitatea de operator al activitatii de blocare si ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar ĂŽn Municipiul Sibiu, S.C. Tursib S.A. astfel :
a) ĂŽn statiile mijloacelor de transport ĂŽn comun si pe traseele de transport ĂŽn comun deservite de troleibuze, semnalizate corespunzator, S.C.Tursib S.A. va proceda la blocarea, ridicarea si transportul acestora ĂŽn locuri de depozitare special amenajate prin grija operatorului.
b) pe celelalte trasee ale mijloacelor de transport ĂŽn comun , semnalizate corespunzator, S.C.Tursib S.A. va proceda la blocarea, ridicarea si transportul autovehiculelor stationate neregulamentar ĂŽn locuri de depozitare special amenajate, prin grija operatorului.

Art.II. Directorul general S.C."Tursib" S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREÂŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola