Hotărârea nr. 114/2002

HOTARAREA NR. 114 pentru completarea Hotarârii nr. 210/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea normelor si regimului contraventiilor privind gospodarirea , pastrarea ordinii si linistii publice, comert si transport în municipiul Sibiu
02h114

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 114

pentru completarea Hotarârii nr. 210/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea normelor si regimului contraventiilor privind gospodarirea , pastrarea ordinii si linistii publice, comert si transport în municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 25.07.2002,

Analizând referatul nr. 58866/18.06.2002 al Serviciului public Administrare parcari si raportul nr. 66431/11.07.2002 întocmit de Directia Administratie publica locala prin care se propune completarea Hotarârii nr. 210/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Având în vedere Hotarârea nr. 86/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Având în vedere avizul Comisiei de administratie publica locala, juridica, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ,

În conformitate cu dispozitiile art. 56 din Legea nr. 24/2000 si ale O.G.nr. 2/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. i si q si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se completeaza Hotarârea nr. 210/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea normelor si regimului contraventiilor privind gospodarirea, pastrarea ordinii si linistii publice , comert si transport în municipiul Sibiu, dupa cum urmeaza :

La art 7 se introduce lit. g cu urmatorul continut : " Art.7. În scopul mentinerii curateniei , asigurarii fluentei circulatiei , al cresterii nivelului estetic si de confort urban al orasului , se interzice:
………………………………………

g). Parcarea în locurile inscriptionate cu "Loc de parcare cu folosinta exclusiva" fara a poseda autorizatie de parcare . ……………………………………………"

La art. 23 pct.A se introduc lit. f) si t) astfel :

" A. La capitolul I Pentru persoane fizice :
……………

f) Încalcarea prevederilor art. 7 lit . g)- se sanctioneaza cu amenda de la 500 000 - 1.000.000 lei; ……………………………………………

Pentru persoane juridice :
………………………………………

t) Încalcarea prevederilor art. 7 lit. g) - se sanctioneaza cu amenda de la 4.000.000 - 6.000.000 lei;
…………………………………………"

Adoptata în Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola