Hotărârea nr. 113/2002

HOTARAREA NR. 113 privind circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe raza municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 241/2007)
02h113

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 113

privind circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe raza municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.07.2002,

Analizând raportul nr. 66342/11.07.2002 Întocmit de Directia Tehnica a Primariei Municipiului Sibiu cu privire la circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe raza Municipiului Sibiu,

Având În vedere avizul Comisiei de administratie publica locala, juridica, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ,

În conformitate cu prevederile art 60. din Legea nr. 24/2000 , ale art.2 alin.2 ,3 art. 3, art. 4 alin2 si art. 5 din O.G. nr.2/2001 si ale Decretului nr. 328/66, republicat,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f , l si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1 (1). Se interzice circulatia vehiculelor cu tractiune animala În interiorul zonei delimitata de strazile cuprinse În Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.
(2) În situatii exceptionale ( activitati sportive , turistice , ceremonii , etc.) este permisa circulatia vehiculelor cu tractiune animala si în zona interzisa , cu avizul Primariei Municipiului Sibiu , emis la cerere, pentru fiecare caz în parte.
(3) În aviz va fi mentionat în mod expres traseul pe care îl va parcurge solicitantul.
(4) Detinatorii legali de atelaje vor utiliza drumul cel mai scurt ĂŽntre traseul prevazut ĂŽn Anexa 1 si domiciliu precum si de la domiciliu spre terenurile agricole .

Art.2. (1) Accesul vehiculelor cu tractiune animala este permis numai ĂŽn Piata Obor.
(2) Traseul de acces spre Piata Obor pentru vehiculele cu tractiune animala precum si pentru vehiculele care transporta animale ĂŽn vederea comercializarii este stabilit ĂŽn Anexa 1 .

Art.3. Accesul atelajelor cu roti din lemn si bandaj de otel este interzis pe strazile Municipiului Sibiu .

Art.4. Atelajele vor fi prevazute obligatoriu cu colectoare de fecale , cosuri pentru furajare , matura si lopata .

Art.5. Se interzice furajarea animalelor direct din vehicul precum si pasunatul ĂŽn parcuri , zone verzi si pe malurile cursurilor de apa din Municipiul Sibiu .

Art.6. Se stabileste taxa speciala de acces cu vehicule cu tractiune animala ĂŽn zona interzisa pentru situatii exceptionale , la valoarea de 100.000 lei /atelaj si zi , taxa ce se va achita la Primaria Municipiului Sibiu anticipat emiterii avizului prevazut de art. 1 alin.(2).

Art.7 (1) Nerespectarea dispozitiilor cuprinse ĂŽn art.1 alin.(1) , ( 2) si (3 ) si art. 2 constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza :
a) amenda contraventionala cuprinsa ĂŽntre 2.000.000 lei si 4.000.000 lei , ca sanctiune contraventionala principala
b) confiscarea vehiculului cu tractiune animala si depozitarea acestuia ĂŽn locuri special amenajate, ca sanctiune contraventionala complementara, ĂŽn cazul ĂŽn care contravenientul nu achita ĂŽn termen de 48 de ore amenda prevazuta la lit.a
(2)Nerespectarea prevederilor cuprinse ĂŽn art.3 ,art.4 , art. 5 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa ĂŽntre 500.000 lei si 700..000 lei.
(3)Agentul constatator ĂŽmputernicit de primar va ĂŽncheia , ĂŽn sensul celor mentionate mai sus, proces- verbal de contraventie

Art.8. Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga art.7 lit." l "din Hotarârea Consiliului Local nr.210/2001.

Art.9. Prezenta hotarâre se completeaza cu prevederile O.G. nr. 2/2001.

Art.10. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri .

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREÂŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola