Hotărârea nr. 112/2002

HOTARAREA NR. 112 privind schimbarea destinatiei spatiului situat în Sibiu, str. Avram Iancu nr. 10
02h112

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 112

privind schimbarea destinatiei spatiului situat ĂŽn Sibiu, str. Avram Iancu nr. 10

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.07.2002,

Analizând expunerea de motive nr. 64268/04.07.2002 Întocmita de d-nul consilier municipal Iancu Danulet si raportul nr. 66440/11.07.2002 prezentat de Directia Patrimoniu,

Având În vedere avizul comisiei pentru servicii publice si comert a municipiului Sibiu,

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 114/1996, republicata,

În temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit. f si g si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1 Se aproba schimbarea destinatiei spatiului ĂŽn suprafata de 45,30 mp, situat ĂŽn Sibiu , str. Avram Iancu nr. 10, din "sediu pentru Casa de cultura a studentilor" ĂŽn "locuinta".

Art.2. Spatiul va fi pus la dispozitia Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu urmând a fi repartizat potrivit criteriilor stabilite.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu si S.C. Urbana S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREÂŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola