Hotărârea nr. 111/2002

HOTARAREA NR. 111 privind schimbarea si atribuirea unor denumiri de strazi din Municipiul Sibiu
02h111

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 111

privind schimbarea si atribuirea unor denumiri de strazi din Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.07.2002,

Analizând raportul nr. 65795/10.07.2002 prin care Serviciul urbanism propune schimbarea si atribuirea unor denumiri de strazi din Municipiul Sibiu ,

Având În vedere recomandarile Comisiei pentru analizarea propunerilor privind atribuirea si schimbarea de denumiri de strazi, piete si alte obiective de interes local,

Având În vedere avizul Comisiei de administratie publica locala, juridica, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ,

În conformitate cu dispozitiile art. 36 din Legea nr. 105/1996,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. u si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1 Se aproba schimbarea denumirii strazii "TURNATORIEI " ĂŽn strada " SIMION MEHEDINTI ".

Art.2. Se aproba atribuirea denumirii "LACUL LUI BINDER" strazii formate pe terenurile ce marginesc " Lacul Binder" din municipiul Sibiu.

Art.3. Se aproba prelungirea strazii VIILOR pâna la intersectia cu str.Podului, În cartierul Gusterita , sub denumirea de strada VIILOR.

Art.4. Se modifica si se completeaza În mod corespunzator Hotarârea nr. 2/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu , privind aprobarea Nomenclatorului de strazi din Municipiul Sibiu.

Art.5. Cheltuielile rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei hotarâri , privind schimbarea cartilor de identitate pentru persoanele care domiciliaza pe strazile respective si confectionarea tablitelor cu denumirea strazilor, vor fi suportate , potrivit legii, din bugetul local al Municipiului Sibiu.

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREÂŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola