Hotărârea nr. 11/2002

HOTÃRÂREA NR. 11 privind revocarea Hotarârii nr. 245/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu
02h11

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 11

privind revocarea Hotarârii nr. 245/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.01.2002,

Analizând raportul nr. 7380/22.01.2002 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune revocarea Hotarârii nr. 245/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu privind aprobarea documentatiei "PUD pentru concesionarea unui teren cu destinatia constructii, situat În Sibiu, str. Jina nr.11",

Având În vedere adresa Înregistrata cu nr. 6081/21.01.2002 a Prefecturii Judetului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 60 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art.38 alin. 3, ale art. 46 si art. 135 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se revoca Hotarârea nr. 245/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu , privind aprobarea documentatiei " PUD pentru concesionarea unui teren cu destinatia constructii , situat În Sibiu, str. Jina nr. 11 ".

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.01.2002

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola