Hotărârea nr. 109/2002

HOTÃRÂREA NR. 109 privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu în administrarea Serviciului public Administratia Pietelor, a unor imobile situate în Sibiu str. Semaforului
02h109

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 109

privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu ĂŽn administrarea Serviciului public Administratia Pietelor, a unor imobile situate ĂŽn Sibiu str. Semaforului

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.07.2002,

Analizând referatul nr. 1732/14.06.2002 Întocmit de Serviciul public Administratia Pietelor si raportul nr. 66432/10.07.2002 prezentat de Directia Patrimoniu prin care se propune dezmembrarea si trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu În administrarea Serviciului public Administratia Pietelor a unor imobile situate În Sibiu str. Semaforului ,

Având În vedere avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu

În conformitate cu dispozitiile art.12 din Legea nr.213/1998 ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1 Se aproba unificarea imobilelor Înscrise În C.F.Selimbar nr. 2624 nr. top. 1108/34/1/1/1/1/1/2, teren cu hala agroalimentara În suprafata de 563 mp.si nr. top.1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1 teren de constructii În suprafata de 111064 mp , Într-un singur corp funciar , teren cu constructii În suprafata de 111627 mp, conform documentatiei cuprinsa În anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aproba dezmembrarea noului corp funciar dupa cum urmeaza:

a) terenul de constructii În suprafata de 109075 mp, identificat În C.F.Selimbar nr.2624 nr.top.1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 ,apartinând domeniului privat al Municipiului Sibiu
b) terenul cu standuri desfacere produse agricole si parcare În suprafata de 1740 mp, identificat În C.F.Selimbar nr.2624 nr. top. 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 , apartinând domeniului privat al Municipiului Sibiu
c) terenul cu hala agroalimentara În suprafata de 811 mp identificat În C.F.Selimbar nr.2624 nr. top.1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3 , apartinând domeniului public .

Art.3. Se dau ĂŽn administrarea Serviciului public Administratia pietelor din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu urmatoarele imobile :

a) terenul cu standuri desfacere produse agricole si parcare În suprafata de 1740 mp , identificat În C.F.Selimbar nr.2624 nr. top.1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 , apartinând domeniului privat al Municipiului Sibiu
b) terenul cu hala agroalimentara În suprafata de 811 mp identificat În C.F.Selimbar nr.2624 nr. top.1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3 , apartinând domeniului public al Municipiului Sibiu.

Art.4. Operatiunile de notare ĂŽn Cartea Funciara vor fi efectuate prin grija Directiei Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Sibiu.

Art.5. Serviciul public Administratia Pietelor Sibiu va utiliza suprafetele de teren mentionate la art. 3 ĂŽn vederea amenajarii standului pentru desfacerea produselor agricole si amenajarii unei parcari auto, pe baza unui contract de administrare.

Art.6 Primarul Municipiului Sibiu si Conducatorul serviciului public Administratia Pietelor vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREÂŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola