Hotărârea nr. 108/2002

HOTÃRÂREA NR. 108 privind aprobarea schimbului de teren între Municipiul Sibiu si Benchea Nicolae si Benchea Ana
02h108

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 108

privind aprobarea schimbului de teren ĂŽntre Municipiul Sibiu si Benchea Nicolae si Benchea Ana

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.07.2002,

Analizând raportul nr. 66436/11.07.2002 Întocmit de Directia Patrimoniu prin care se propune aprobarea unui schimb de teren Între Statul Român si Benchea Nicolae si sotia Benchea Ana, domiciliati În Sibiu, str. Tilisca, nr.33,

Având În vedere necesitatea realizarii proiectului privind constructia de locuinte În zona Tilisca ,

Având În vedere avizul comisiei de studii, prognoze economico sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu,

În conformitate cu dispozitiile art.12 din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f si art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1 Se aproba schimbul terenului În suprafata de 809 mp., proprietatea Statului Român , situat În Sibiu , zona Tilisca, identificat În C.F. Sibiu nr. 10296, nr. top 7225 cu terenul În suprafata de 942 mp. , situat În Sibiu , str. Saliste , identificat În C.F. Sibiu nr.45537, nr. top. 7229, proprietatea numitilor Benchea Nicolae si Benchea Ana , domiciliati În Sibiu, str. Tilisca nr.33.

Art.2. Operatiunile de notare ĂŽn Cartea Funciara a schimbului de teren aprobat la art. 1 vor fi efectuate prin grija Directiei Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Sibiu.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREÂŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola