Hotărârea nr. 107/2002

HOTÃRÂREA NR. 107 privind trecerea în administrarea Serviciului public de administrare parcari a spatiilor cu destinatia parcari, situate în Sibiu-Piata Unirii nr.10-în fata hotelului Bulevard, b-dul Coposu-vis-a-vis de Spitalul Judetean Sibiu
02h106

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 107

privind trecerea ĂŽn administrarea Serviciului public de administrare parcari a spatiilor cu destinatia parcari, situate ĂŽn Sibiu-Piata Unirii nr.10-ĂŽn fata hotelului Bulevard, b-dul Coposu-vis-a-vis de Spitalul Judetean Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.07.2002,

Analizând raportul nr. 70.283/2002 prin care Directia Patrimoniu propune trecerea În administrarea Serviciului public de administrare parcari a spatiilor cu destinatia parcari, situate În Sibiu-Piata Unirii nr.10-În fata hotelului Bulevard, b-dul Coposu-vis-a-vis de Spitalul Judetean Sibiu,

Având În vedere avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu,

În conformitate cu prevederile art.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f si h , ale art. 125 alin.1 si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1 Începând cu data de 1 august 2002 înceteaza efectele contractului de asociere în participatiune nr.86/13.08.1999 între municipiul Sibiu reprezentat prin Primar si S.C. Cibinul S.A. Sibiu reprezentat prin director general Doina Belascu, prin acordul partilor conform art.93 din contract.

Art.2. Se aproba trecerea În administrarea Serviciului public de administrare parcari de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu a urmatoarelor parcari apartinând domeniului public al municipiului Sibiu:
¡ parcarea compusa din 92 spatii de parcare, În suprafata de 3200 mp, situata În Sibiu, P-ta Unirii nr.10-În fata hotelului Bulevard.
¡ parcarea compusa din 55 spatii de parcare,În suprafata de 1800 mp situata În Sibiu,B-dul Corneliu Coposu, vis-a-vis de Spitalul Judetean Sibiu

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREÂŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola