Hotărârea nr. 106/2002

HOTARAREA NR. 106 privind darea în folosinta gratuita, a unui teren aflat în proprietatea Statului Român si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu , situat în intravilanul Municipiului Sibiu
02h106

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 106

privind darea În folosinta gratuita, a unui teren aflat În proprietatea Statului Român si În administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu , situat În intravilanul Municipiului Sibiu, În cadrul Stadionului Municipal, În favoarea Clubului ATM Sport În vederea amenajarii unei piste de role

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.07.2002,

Analizând referatul nr.66930/2002 al Directiei Patrimoniu privind darea În folosinta gratuita, a unui teren aflat În proprietatea Statului Român si În administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu , situat În intravilanul Municipiului Sibiu, În cadrul Stadionului Municipal, În favoarea Clubului ATM Sport În vederea amenajarii unei piste de role,

Având În vedere avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu,

În conformitate cu dispozitiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "g", ale art. 126 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1 Se da În folosinta gratuita, pe o perioada de 2 ani , terenul În suprafata de 1.600 mp aflat În proprietatea Statului Român si În administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, Înscris În CF Sibiu nr.15572 Sibiu, nr. top 4003/2/1, situat În intravilanul Municipiului Sibiu, În incinta Stadionului Municipal - cuprins Între accesul spre vestiare din cadrul stadionului si Aleea Mihai Eminescu În favoarea Clubului ATM Sport, În scopul amenajarii unei piste de role.

Art.2 Clubul ATM Sport are obligatia realizarii pe cheltuiala proprie a documentatiei de dezmembrare a terenului solicitat. Documentatia de dezmembrare va fi astfel Întocmita Încât sa prevada accesul la vestiarele din cadrul stadionului si sa asigure parcarea autobuzelor sosite pentru competitiile organizate.

Art.3 Drepturile si obligatiile partilor vor fi stipulate ĂŽn contractul de administrare care se va ĂŽncheia prin grija Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Sibiu.

Art.4 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREÂŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola