Hotărârea nr. 105/2002

HOTARAREA NR. 105 privind rectificarea bugetului local
02h105

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 105

privind rectificarea bugetului local

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.07.2002,

Având În vedere avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu,

Analizând referatul nr. 66438/2002 prin care Directia Economica propune aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2002 cu suma de 19.650.000 mii lei,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Legea nr. 189/1998,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2002 la partea de venituri cu suma de 19.650.000 mii lei si la partea de cheltuieli cu suma de 19.650.000 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2 Se aproba rectificarea bugetului propriu al Serviciului Administrare Parcari prin majorarea veniturilor proprii si a cheltuielilor de capital conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3 Se aproba rectificarea bugetului propriu al Teatrului "Radu Stanca" Sibiu prin majorarea veniturilor proprii conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.4 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREÂŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola