Hotărârea nr. 104/2002

HOTARAREA NR. 104 privind constituirea Comisiei de Acorduri Unice (Revocată prin HCL NR. 28/2006)
02h104

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 104

privind constituirea Comisiei de Acorduri Unice

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.07.2002,

Analizând raportul nr. 657961/10.07.2002 prin care Serviciul autorizari propune constituirea Comisiei de acorduri unice ,

Având În vedere avizul Comisiei de administratie publica locala, juridica, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ,

În conformitate cu dispozitiile art. 8 alin.1 lit. b din Ordinul MLPTL nr. 1948/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.3 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Articol unic. Se constituie Comisia de Acorduri Unice În vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREÂŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

ANEXA NR.1la HCL nr.104/25.07.2002

COMPONENTA COMISIEI DE ACORDURI UNICE

1.ARH. GUTTMANN SZABOLCS-PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU-PRESEDINTE
2.ING. MALVINA MOLDOVAN-PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU-MEMBRU
3.ARH.EMIL CRISAN-PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU-MEMBRU
4.ING. GHEORGHE LAZAR -PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU-MEMBRU
5.SING. VASILE PÂNZAR- PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU-MEMBRU
6. ING. DANETIU MARIUS- PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU-MEMBRU
7.ING. MARIANA CRACIUN- S.C. DISTRIGAZ -NORD S.A.-MEMBRU
8. ING.FLORIN FABRRO-CONEL-S.C. ELECTRICA S.A.-MEMBRU ( ING.MIRCEA DRAGISIN)
9.ING.CRISTIAN WIRTH-S.C.ROMTELECOM S.A-MEMBRU
10.ING.CORINA GRAMA-S.C.APA CANAL S.A.-MEMBRU
11.DR. CARMEN BREZAIE-DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA SIBIU-MEMBRU
12.ING.SORIN GIURGIU-INSPECTORARUL DE PROTECTIE A MEDIULUI-MEMBRU
13.LT.COL IOAN COSMA-GRUPUL DE POMPIERI " CAPITAN DUMITRU CROITORU" SIBIU-MEMBRU
14.LT.COL LEONTE CONSTANT-INSPECTORATUL DE PROTECTIE CIVILA-MEMBRU
15.DR. DUMITRU DROBOTA-DIRECTIA SANITAR VETERINARA-MEMBRU
16.COL.AUREL TRIPON-INSPECTORATUL DE POLITIE SIBIU-MEMBRU
17.ARH. MONICA NEACSU-INSPECORATUL PENTRU CULTURA AL JUDETULUI SIBIU-MEMBRU
18.SING.IOAN PADUREAN-S.C TURSIB S.A.-MEMBRU
19.SING.LUCIA BOGDAN-PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU-SECRETAR