Hotărârea nr. 102/2002

HOTÃRÂREA NR. 102 privind atribuirea în folosinta gratuita a unor spatii pentru Fundatia " Un copil , o speranta " si Fundatia "Edelweiss "
02h102

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 102

privind atribuirea ĂŽn folosinta gratuita a unor spatii pentru Fundatia " Un copil , o speranta " si Fundatia "Edelweiss "

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 27.06.2002,

Analizând Expunerea de motive nr. 58840/17.06.2002 Întocmita de d-na Marianne Fritzmann, d-na Livia Sava si d-nii Constantin Trihenea si Constantin Rascarache, consilieri municipali, precum si raportul nr.60270/21.06.2002 Întocmit de Directia economica prin care se propune atribuirea În folosinta gratuita a unor spatii pentru Fundatia " Un copil , o speranta " si Fundatia "Edelweiss "

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale , buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului ,

În conformitate cu dispozitiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. n, ale art. 126 si 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba atribuirea ĂŽn folosinta gratuita , pe o perioada de 1 an , ĂŽn favoarea Fundatiei "Un copil, o speranta " si Fundatiei "Edelweiss ", a urmatoarelor spatii :
a) spatiul ĂŽn suprafata de 732 mp. situat ĂŽn Sibiu , str. Aleea Streiu nr. 8, ĂŽn incinta Gradinitei nr. 43 Sibiu - Fundatiei "Un copil , o speranta "
b) spatiul ĂŽn suprafata de 117 mp, situat ĂŽn Sibiu str. Constructorilor nr. 17, ĂŽn incinta Gradinitei nr. 36 si spatiul ĂŽn suprafata de 55 mp. situat ĂŽn Sibiu, str. Tiglarilor nr.1 , ĂŽn incinta Scolii generale nr. 23 - Fundatiei "Edelweiss "

Art.2. Contractul de comodat va fi semnat la data la care cele doua fundatii beneficiare ale spatiilor mentionate, vor face dovada achitarii integrale a chiriei si contravalorii utilitatilor datorate , calculate pâna la data adoptarii prezentei hotarâri.

Art.3. Beneficiarii au obligatia de a pastra actuala destinatie a spatiilor mentionate la art. 1, În caz contrar urmând a se prelua imobilele fara nici o Înstiintare prealabila.

Art.4. Fundatiile numite la art.1 au obligatia sa îngrijeasca , sa conserve spatiile date în folosinta gratuita si sa suporte toate cheltuielile de folosinta pentru acestea ( cheltuieli de întretinere , energie electrica si termica, telefon, reparatii, precum si orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilelor). În cazul în care spatiile vor fi revendicate sau dobândite în proprietate în conditiile legislatiei în vigoare, beneficiarii au obligatia sa le elibereze, în termen de 30 de zile de la primirea notificarii din partea Primariei Municipiului Sibiu

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu si S.C.Urbana S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 27.06.2002

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Barbu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola