Hotărârea nr. 101/2002

HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru închirierea spatiilor din pietele amplasate pe teritoriul municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 224/2006)
02h101

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 101

privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru ĂŽnchirierea spatiilor din pietele amplasate pe teritoriul municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 27.06.2002

Analizând raportul nr.60296./21.06.2002 prin care Serviciul public Administratia Pietelor propune aprobarea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru Închirierea spatiilor din pietele amplasate pe teritoriul municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul prevederilor art 38 alin. 2 lit. i si t si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba Metodologia de organizare a licitatiilor pentru Închirierea spatiilor din pietele amplasate pe teritoriul municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Conducatorul serviciului public Administratia Pietelor Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 27.06.2002

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Barbu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola