Hotărârea nr. 10/2002

HOTÃRÂREA NR. 10 privind însusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara
02h10

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 10

privind ĂŽnsusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.01.2002

Analizând raportul nr. 8710/25.01.2002 al Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertiza,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice , respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 728 din Codul Civil,

În temeiul prevederilor art. 3 , ale art. 38 alin. 2 lit. "f", art. 121 si 123 alin.2 precum si ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se Însuseste raportul de expertiza tehnica - judiciara, cuprins În anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Nu se Însusesc rapoartele de expertiza tehnica - judiciara, cuprinse În anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.01.2002

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

   Anexa nr. 1

S I T U A T I A
expertizei ĂŽntocmite conform art. 3 alin. 1 si 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 si art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, ĂŽnsusita de catre Consiliul Local

 

Nr crt
Nr. dosar instanÞã
Coproprietari
Cote %
Adresa
Nr. camere
Valoarea de circulaĂžie -mii lei-
Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-
Supraf teren -mp-
OBSERVAÞII
1. 3983/1998 Statul Român 1 / 1 Piata Mare,nr. 9 2 827.000 - 163 Se Însuseste raportul de expertiza Întocmit În dosarul nr. 3983/1998 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu de expertii tehnici Oniga Vasile, Suciu Toma si Tomus Anuta la solicitarea S.C. ALUCIN S.R.L. Întrucât pretul de piata apreciat de experti a fost corect evaluat având În vedere vadul comercial existent În zona precum si starea tehnica a constructiilor.
PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola
   Anexa nr. 2

S I T U A T I A
expertizelor ĂŽntocmite conform art. 3 alin. 1 si 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 si art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, neĂŽnsusite de catre Consiliul Local

Nr crt
Nr. dosar instanÞã
Coproprietari
Cote %
Adresa
Nr. camere
Valoarea de circulaĂžie -mii lei-
Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-
Supraf teren -mp-
OBSERVAÞII
1 1121/2001 Statul Român 1 / 1 str. Tribunei, nr. 3 2 144.000 - 28 Nu se Însuseste raportul de expertiza Întocmit În dosarul nr. 1121/2001 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu de ing. Vâlceanu Liana Victoria la solicitarea S.C. Dacia Traiana S.A., Însa nu legat de pretul stabilit, ci legat de faptul ca pentru imobilul situat În str. Tribunei, nr. 3 s-a formulat notificare pentru retrocedare În temeiul Legii nr. 10/2001.
2. 6567/2001 Statul Român 1 / 1 str. N. Balcescu, nr. 33 2 250.000 - 103 Nu se Însuseste raportul de expertiza Întocmit de arh. Tudor Berariu la solicitarea beneficiarei S.C. Libertatea S.A. Întrucât spatiul a fost subevaluat În ceea ce priveste vadul comercial si suprafata acestuia.
  PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola