Hotărârea nr. 1/2002

HOTARAREA NR. 1 privind validarea mandatului d-nului Popa Doru Calin în functia de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu
02h1

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 1

privind validarea mandatului d-nului Popa Doru Calin ĂŽn functia de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.01.2002,

Analizând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu Întrunita În data de 27.11.2001 , prin care se propune respingerea propunerii de validare a mandatului d-nului Popa Doru Calin În functia de consilier În Consiliul Local al Municipiului Sibiu, mandat de consilier ales pe lista F.D.G.R.,devenit vacant prin demisia d-nului primar Klaus Werner Iohannis,

Având În vedere adresa nr.. 135/22.11.2001 a Partidului Social Democrat Înregistrata la Primaria Municipiului Sibiu cu nr. 124311/22.11.2001

În temeiul prevederilor art.32 alin.3 si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Articol unic. Se ia act de vacanta unui mandat de consilier ales pe lista F.D.G.R. si se valideaza mandatul de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu, al d-nului Popa Doru Calin, primul supleant pe lista candidatilor P.D.S.R., la alegerile locale din iunie 2000.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.01.2002

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola