Hotărârea nr. 99/2001

HOTARAREA NR. 99 privind aprobarea contractului de asociere în participațiune încheiat între Municipiul Sibiu și SCITINERIS MEDIA SRL
01h99

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 99

privind aprobarea contractului de asociere ĂŽn participaĂžiune ĂŽncheiat ĂŽntre Municipiul Sibiu Âşi SC ITINERIS MEDIA SRL

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001,

Analizând referatul nr.41898 /2001, al DirecÞiei patrimoniu urbanism, prin care se propune aprobarea contractului de asociere În participaÞiune Încheiat Între Municipiul Sibiu ºi SC ITINERIS MEDIA SRL, având ca obiect exploatarea În comun a mijloacelor de publicitate ºi reclamã ce sunt amplasate pe teritoriul municipiului Sibiu,

Având În vedere Hotãrârea nr.138/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, modificatã prin Hotãrârea nr. 25/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În temeiul prevederilor art.38 alin.(2), lit."f " ºi " x " ºi ale art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobã contractul de asociere În participaÞiune Încheiat Între Municipiul Sibiu ºi SC ITINERIS MEDIA SRL, conform anexei nr.1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. Contractul de asociere În participaÞiune, care face obiectul articolului 1, intrã În vigoare Începând cu data de 12.06.2001.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola