Hotărârea nr. 96/2001

HOTARAREA NR. 96 privind avizarea documentației PUD Lotizare terenuri - Zona str. Siretului
01h96

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 96

privind avizarea documentaĂžiei "PUD Lotizare terenuri - Zona str. Siretului "

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001

Analizând referatul nr.53849/22.05.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu Urbanism propune avizarea documentaÞiei " PUD Lotizare terenuri - Zona str. Siretului ", conform proiect nr. 141/2001 elaborat de SC HONTERUS SRL ,

Vãzând avizul Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã,

În conformitate cu dispoziþiile art. 2 ºi 36 din H.G. nr. 525/1996 precum ºi ale Ordinului nr. 91/1991 al MLPAT,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "c" , "k" , art. 129 ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1 Se aprobĂŁ documentaĂžia de urbanism "PUD Lotizare terenuri zona str. Siretului ", conform proiect nr. 141/2001 ĂŽntocmit de SC HONTERUS SRL, cu respectarea urmĂŁtoarelor condiĂžii :

- reglementarea situaĂžiei juridice a terenurilor
- dezmembrarea loturilor ĂŽn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicatĂŁ, ĂŽn vederea concesionĂŁrii
- obĂžinerea tuturor avizelor necesare Âşi respectarea condiĂžiilor impuse de acestea .

Art.2 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola