Hotărârea nr. 95/2001

HOTARAREA NR. 95 privind înființarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea şi exploatarea parcărilor din municipiul Sibiu (Revocată de HCL NR. 86/2002)
01h95

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 95

privind ĂŽnfiinĂžarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea Âşi exploatarea parcĂŁrilor din municipiul Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001,

Analizând referatul nr.51437/15.05.2001 prin care se propune ÎnfiinÞarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea ºi exploatarea parcãrilor din Municipiul Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei pentru servicii publice ºi comerÞ

În conformitate cu dispoziþiile art.44 ºi 45 din Legea nr. 189/1998 privind finanþele publice locale,

În temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit "d", "e", "f", " i " ºi ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã

HOTÃRêTE

Art.1 Începând cu data de 1 iulie 2001, se aprobã înfiinþarea Serviciului public de interes local pentru administrarea ºi exploatarea parcãrilor din municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. S. Bruckenthal nr.2-4 Serviciul public se organizeazã ºi va funcþiona sub autoritatea Consiliului Local, pe bazã de autofinanþare integralã ºi fãrã personalitate juridicã. În primele 6 luni de funcþionare, serviciul public va fi subvenþionat în totalitate de la bugetul local, perioadã dupã care se va prezenta Consiliului Local, o analizã economicã a Serviciului.

Art.2 Serviciul public ÎnfiinÞat potrivit art. 1 κi va desfãºura activitatea În conformitate cu prevederile Regulamentului de funcÞionare cuprins În anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.3. Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al Serviciului public de interes local pentru administrarea ºi exploatarea parcãrilor din municipiul Sibiu, conform anexei nr.2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.4. Se aprobã organigrama Serviciului public de interes local pentru administrarea ºi exploatarea parcãrilor din municipiul Sibiu, conform anexei nr. 3 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.5 Se aprobĂŁ instituirea taxei speciale cu titlu de taxĂŁ de parcare ĂŽn sumĂŁ de 5000 lei pe autovehicul/zi ĂŽn intervalele cuprinse ĂŽntre orele 8 - 13 Âşi 13 - 18. Taxa se va indexa anual cu indicele de inflaĂžie pentru impozite Âşi taxe. Fondurile constituite din taxa specialĂŁ vor fi utilizate exclusiv pentru funcĂžionarea Serviciului public ĂŽnfiinĂžat potrivit art. 1

Art.6 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola